Beredskapsplan, Indonesien, Finlands ambassad, Jakarta

Beredskapsplan, Indonesien, Finlands ambassad, Jakarta

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

 • undvik att röra dig utomhus annat än mellan hemmet, arbetsplatsen, skolan osv.
 • följ medierna och följ anvisningar av de indonesiska myndigheterna eller Finlands ambassad
 • fyll på ditt beredskapslager i hemmet
 • reservera vatten att tvätta sig i, till exempel i tvättfat, badkar o. dyl.
 • skydda din egendom och kontrollera att säkerhetsarrangemangen i din bostad fungerar
 • om möjligt, skicka bort dina familjemedlemmar från krisområdet
 • lämna själv krisområdet om din närvaro inte är nödvändig på grund av dina arbetsuppgifter eller av någon annan orsak
 • informera dina kontaktpersoner eller ambassaden om du reser bort från krisområdet eller någon annanstans

Förhöjd beredskap II “förflytta dig till en samlingsplats”

Medan höjd beredskap pågår ska du undvika att röra dig utomhus. Ta dig till en överenskommen samlingsplats endast efter anvisningar av de indonesiska myndigheterna, ambassaden eller någon kontaktperson i säkerhetsärenden. I Jakarta kan samlingsplatsen vara en plats som anvisas av de indonesiska myndigheterna, ambassaden eller en plats som anvisas av ambassaden, beroende på krisens omfattning och läge.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

En evakuering ska genomföras endast om det är tekniskt möjligt och den inte väsentligt ökar riskerna jämfört med att stanna. Vid planeringen av beredskapen bör man på förhand skissera upp alternativa åtgärdsmodeller, samla kontaktuppgifter, planera arbetsfördelningen osv. En person kan evakueras eller transporteras till hemlandet endast med sitt eget samtycke. De nordiska länderna och EU-länderna förhandlar i regel både på lokal nivå och på ministerienivå innan ett beslut om evakuering fattas. Samarbetsmöjligheterna bör utredas med dessa representationer i varje enskilt fall. Utrikesministeriet beslutar om evakuering utifrån förhandlingar mellan ministeriet och representationen och utifrån bedömningar av läget. Om situationen så kräver (t.ex. om säkerhetsläget snabbt och kraftigt försämras eller kommunikationerna bryts) kan representationschefen eller dennes ställföreträdare bli tvungen att på egen hand fatta beslut om evakuering. Representationens assistansskyldighet begränsas till dess faktiska möjligheter att vidta åtgärder. Även i krissituationer agerar man i allmänhet på en annan stats suveräna territorium. Personer som uppehåller sig på en annan stats territorium är underordnade den statens rättsliga och verkställande makt. Således är var och en skyldig att följa lokala lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. I samband med en evakuering kan beskickningen anordna transporter eller ett utrymme inför evakuering eller bistå på annat sätt.

Förflyttning till ett säkrare område inom landet eller till ett grannland

Om krisen är klart regional kan man söka sig till en trygg plats inom landet. Indonesiens närmaste grannländer är Singapore och Malaysia.

Evakuering någon annanstans (t.ex. till Finland)

Om krisen antas pågå länge kan man tillfälligt ta sig till ett annat land. Det går flera direkta flyg från Jakarta till Europa. Man kan också flyga via Singapore eller Hong Kong till Finland med Finnair.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Utgifter för evakuering

Var och en ansvarar själv för utgifterna för evakuering och för transport till hemlandet. I ytterst brådskande fall kan den som evakueras förbinda sig att betala utgifterna i efterskott genom ett åtagande om återbetalning.