Suomi korosti taloudellisen tasa-arvon merkitystä ja konfliktialueiden naisten oikeuksia YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 68. istunnossa

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 68. istunto järjestettiin New Yorkissa, Yhdysvalloissa 11.–22. maaliskuuta. Istunnon teemana oli tasa-arvon edistäminen ja naisten ja tyttöjen aseman parantaminen köyhyyttä vähentämällä sekä vahvistamalla instituutioita ja kehitysrahoitusta sukupuolinäkökulma huomioiden.

Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istuntoon osallistui Suomesta valtuuskunta tasa-arvoasioista vastaavan ministerin Sanni Grahn-Laasosen johdolla. Suomen valtuuskunnassa oli mukana kansalaisjärjestöjen edustajia, kansan­edustajia ja ulkoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) edustajia.

Ministeri Grahn-Laasonen piti istunnon yleiskeskustelun aikana Suomen kansallisen puheenvuoron (englanniksi), jossa korostettiin taloudellisen tasa-arvon sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien keskinäisriippuvuutta sekä ilmaistiin suuri huoli konfliktialueilla tapahtuvasta seksuaalisesta ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Ministeri korosti, että Suomi toimii päättäväisesti sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ministeri osallistui myös pyöreän pöydän keskusteluun, jossa keskusteltiin hyvistä käytänteistä instituutioiden vahvistamiseksi ja rahoituksen maksimoimiseksi sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi, sekä lukuisiin kahdenvälisiin tapaamisiin eri puolilta olevien ministerin kanssa. Ministeri tapasi myös UN Womenin suomalaisen varapääjohtajan Kirsi Madin sekä LBTI-aktiiveja.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen esitti istunnossa Suomen kansallisen puheenvuoron, jossa hän korosti Suomen toimivan päättäväisesti tasa-arvon eteen sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Suomen järjestämät sivutapahtumat käsittelivät Afganistanin naisten ja tyttöjen asemaa sekä sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa budjetointia

Toimikunnan kaksiviikkoisen istunnon virallisten kokousten ohella järjestettiin lisäksi yli kaksisataa virallista sivutapahtumaa ja yli seitsemänsataa epävirallista rinnakkaistapahtumaa.

Suomi järjesti yhdessä Italian, Qatarin ja UN Womenin kanssa YK:n päämajalla sivutapahtuman, joka käsitteli Afganistanin naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja köyhyyden poistamista. Ministeri Granh-Laasonen avasi tapahtuman, ja lisäksi tapahtumassa kuultiin Afganistanin entisen pysyvän edustajan, suurlähettiläs Adela Razin moderoima paneelikeskustelu Afganistanin naisten tilanteesta. Panelisteina toimivat vuonna 2023 Suomen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon voittaneen Afghan Women Skills Development Center –järjestön johtaja Mahbouba Seraj, Afghanistan Women Chamber of Commerce and Industry –organisaation perustaja Manizha Wafeq sekä Girls Toward Leadership –järjestön perustaja Mursalina Amin. Serajin voimakas puheenvuoro naisten asemasta Afganistanissa sai täydeltä salilta seisovat aplodit. Seraj kertoi, että naiset on suljettu Afganistanissa täysin yhteiskunnan ulkopuolelle, ja pyysi, että Afganistanin naisia kuultaisiin jatkossakin. Hän esitti Suomelle erityiskiitokset afgaaninaisten aseman tunnustamisesta.

Myös Suomen pysyvässä edustustossa kuultiin puhujia, kun suomalaiset kansalaisjärjestöt järjestivät jo 18. vuosittaisen Helvi Sipilä -seminaarin 14. maaliskuuta. YK:n ensimmäisen naispuolisen apulaispääsihteerin Helvi Sipilän mukaan nimetty tapahtuma on järjestetty suomalaisten naisjärjestöjen toimesta jo vuodesta 2006 saakka. Tänä vuonna seminaarin teemana oli sukupuolinäkökulman huomioonottava budjetointi. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Ruandan ja UN Womenin kanssa.

Pöydän päässä istuvat panelistit (vasemmalta oikealle) Mursalina Amin, Manizha Wafeq ja Mahbouba Seraj keskustelivat Afganistanin naisten asemasta moderaattori Adela Razin kanssa Suomen, Italian, Qatarin ja UN Womenin sivutapahtumassa. Ministeri Sanni Grahn-Laasonen (toinen oikealta) avasi tapahtuman.
Ministeri Sanni Grahn-Laasonen avasi suomalaisten naisjärjestöjen organisoiman Helvi Sipilä -seminaarin Suomen pysyvässä edustustossa.

Istunnon päätöslauselmat hyväksyttiin jäsenmaiden konsensuksella

Toimikunnan kaksiviikkoinen istunto päättyi päätöslauselmien hyväksymiseen jäsenmaiden konsensuksella 22. maaliskuuta. Päätöslauselmat ovat YK:n jäsenmaiden neuvottelema kirjallinen julkilausuma, jossa esitetään niiden yhteinen kanta tämän vuoden prioriteettiteemaan ja siihen liittyviä suosituksia. Tämän vuoden päätöslauselmissa peräänkuulutetaan muun muassa suku­puolinäkökulman huomioon ottavan talous- ja sosiaalipolitiikan toteuttamista, naisten edustuksen, johtajuuden ja taloudellisiin instituutioihin osallistumisen lisäämistä, samapalkkaisuuden varmistamista sekä naisten omistamien yritysten tukemista. Suomi neuvotteli päätöslauselmista osana Euroopan unionia. Suomelle neuvotteluissa erityisen tärkeitä prioriteetteja olivat seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet, moniperustaiseen syrjintään vastaaminen sekä sukupuo­leen kohdistuvan väkivallan kitkeminen.

Seuraava naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunto tullaan järjestämään New Yorkissa, Yhdysvalloissa 10.­–21. maaliskuuta 2025. Toimikunnan 69. istunnon teemana tulee olemaan kolmekymmentä vuotta täyttävän Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman täytäntöönpanon tarkastelu ja arviointi. Vuonna 1995 hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman tavoitteena on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo, vaikuttaa naisten oikeuksien toteutumiseen ja poistaa niiden tiellä olevat esteet.