Ansöka om pass för värnpliktig

Om du är värnpliktig ska du då du ansöker om pass lägga fram en utredning om att det inte föreligger något sådant hinder för utfärdande av pass som avses i passlagen. Om ingen utredning läggs fram begär den person som sköter ärendet vid utrikesministeriet en utredning av de finländska myndigheterna innan beslutet att utfärda pass fattas.

Du kan påvisa att hinder inte föreligger med:

  • ett militärpass
  • ett uppbådsintyg för den som är befriad från tjänstgöring under fredstid eller annat motsvarande beslut
  • ett uppbådsintyg för den som är helt befriad från värnplikt
  • ett hinderlöshetsintyg som utfärdats av en militärmyndighet
  • ett civiltjänstgöringsintyg