Försvarsmaktens samarbete med Nato

Finland deltog i Natoledda övningen Baltops 2016. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten i Finland utövar militärt samarbete med Nato på följande områden:

  1. Att utveckla den nationella strategiska planeringsförmågan och kompatibiliteten genom att utnyttja bästa förfaranden och internationellt kompatibla samt standardiserade planerings- och handlingsmodeller.
  2. Att bedriva forsknings- och utvecklingssamarbete samt förvärva internationella forskningsdata att utnyttjas i nationell forsknings- och utvecklingsverksamhet.
  3. Att placera personal i Natos kommando- och styrkestruktur och operationer för att förbättra personalens kompetens och truppernas prestationsförmågor.
  4. Att utbilda personal på Natokurser för att utveckla kompetensen i det nationella försvaret och ge personalen beredskap att delta i internationellt samarbete och internationella operationer.
  5. Att delta i Natoövningar i Finland och utomlands för att utveckla truppernas beredskap och prestationsförmåga samt personalens kompetens och prestationsförmåga.
  6. Att utvärdera försvarsstyrkorna enligt Natokriterier, för att säkerställa truppernas kompetensnivå samt användbarhet i internationellt samarbete.
  7. Att utveckla informationsnätverkens kompatibilitet genom att delta i Natos insatsnätverks- och verksamhetskoncept (Federated Mission Networking, FMN).
  8. Att fördjupa cyberförsvarssamarbetet i synnerhet rörande informationsutbyte.
  9. Att utveckla logistiken och planeringen av den utgående från standardiserade, internationellt kompatibla tillvägagångssätt.
  10. Att delta i Natos standardiseringsarbete samt främja kostnadseffektiv försvarsmaterielupphandling.
  11. Att främja informationsutbyte och lägesbildssamarbete.
  12. Att utarbeta en handlingsmodell för värdlandsstöd, skapa anslutande nationella förmågor och testa dem i övningar.
  13. Att samarbeta i kommunikation.
  14. Att delta i NRF-styrkan och utveckla de nationella truppernas beredskap, internationella interoperabilitet samt förmåga att delta i övningar med Natotrupper.
  15. Att delta i Natoledda operationer (Afghanistan och Kosovo) enligt kriteriet i krishanteringslagen. Försvarsmaktens deltagande i operationer stöder utvecklandet av dess prestationsförmågor, personal, utbildning, materiel och taktik samt upprätthållandet av interoperabilitet i krävande förhållanden.