Försvarsmaktens samarbete med Nato

Tre landningsbåtar på havet
Finland deltog i Natoledda övningen Baltops 2016. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten i Finland utövar militärt samarbete med Nato på följande områden:

 1. Att utveckla den nationella strategiska planeringsförmågan och kompatibiliteten genom att utnyttja bästa förfaranden och internationellt kompatibla samt standardiserade planerings- och handlingsmodeller.
 2. Att bedriva forsknings- och utvecklingssamarbete samt förvärva internationella forskningsdata att utnyttjas i nationell forsknings- och utvecklingsverksamhet.
 3. Att placera personal i Natos kommando- och styrkestruktur och operationer för att förbättra personalens kompetens och truppernas prestationsförmågor.
 4. Att utbilda personal på Natokurser för att utveckla kompetensen i det nationella försvaret och ge personalen beredskap att delta i internationellt samarbete och internationella operationer.
 5. Att delta i Natoövningar i Finland och utomlands för att utveckla truppernas beredskap och prestationsförmåga samt personalens kompetens och prestationsförmåga.
 6. Att utvärdera försvarsstyrkorna enligt Natokriterier, för att säkerställa truppernas kompetensnivå samt användbarhet i internationellt samarbete.
 7. Att utveckla informationsnätverkens kompatibilitet genom att delta i Natos insatsnätverks- och verksamhetskoncept (Federated Mission Networking, FMN).
 8. Att fördjupa cyberförsvarssamarbetet i synnerhet rörande informationsutbyte.
 9. Att utveckla logistiken och planeringen av den utgående från standardiserade, internationellt kompatibla tillvägagångssätt.
 10. Att delta i Natos standardiseringsarbete samt främja kostnadseffektiv försvarsmaterielupphandling.
 11. Att främja informationsutbyte och lägesbildssamarbete.
 12. Att utarbeta en handlingsmodell för värdlandsstöd, skapa anslutande nationella förmågor och testa dem i övningar.
 13. Att samarbeta i kommunikation.
 14. Att delta i NRF-styrkan och utveckla de nationella truppernas beredskap, internationella interoperabilitet samt förmåga att delta i övningar med Natotrupper.
 15. Att delta i Natoledda operationer (Afghanistan och Kosovo) enligt kriteriet i krishanteringslagen. Försvarsmaktens deltagande i operationer stöder utvecklandet av dess prestationsförmågor, personal, utbildning, materiel och taktik samt upprätthållandet av interoperabilitet i krävande förhållanden.