Ranska haluaa varmistaa asemansa johtavana kvanttiteknologiamaana

Ranska haluaa varmistaa asemansa johtavana kvanttiteknologiamaana

Ranska valmistelee kvanttiteknologiastrategiaa. Kvanttiteknologia nähdään strategisena alana, jolla on tulevaisuudessa tärkeä merkitys sekä maan teknologisen suvereniteetin että kilpailukyvyn kannalta. Strategiaa pohjustaa tammikuussa julkaistu raportti, jossa annetaan suosituksia koskien muun muassa tutkimusyhteisön ja yritysmaailman yhteistyön vahvistamista, kvanttiteknologiakeskittymien perustamista, investointien lisäämistä sekä koulutusta.

Kvanttiteknologiaa voidaan hyödyntää mm. tietotekniikassa. Kvanttitietokoneet tulevat mahdollistamaan ennennäkemättömän laskentatehon ja nykyisille supertietokoneille mahdottomien ongelmien ratkaisemisen. Seuraavien vuosikymmenten aikana kvanttiteknologian avulla tullaan kehittämään täysin uudenlaisia ratkaisuja esimerkiksi puolustuksen ja turvallisuuden, rahoituksen, kemian, materiaalitekniikan, farmakologian, energian ja logistiikan aloilla. Useat maat, kuten Yhdysvallat, Kiina, Iso-Britannia ja Saksa, ovat jo julkaisseet kansallisen kvanttiteknologiastrategiansa.

Tammikuussa julkaistu raportti luo pohjan Ranskan kvanttiteknologiastrategialle

Kansanedustaja Paula Fortezan (LREM) johtama työryhmä julkaisi 9.1.2020 kvanttiteknologiaa koskevan raportin, joka laadittiin Ranskan pääministerin pyynnöstä.

Fortezan työryhmä näkee kvanttiteknologian strategisena alana, jolla uskotaan olevan tulevaisuudessa tärkeä merkitys sekä maan teknologisen suvereniteetin että kilpailukyvyn kannalta. Raportti sisältää 37 ehdotusta, joiden avulla Ranska pystyy varmistamaan asemansa yhtenä johtavana kvanttiteknologiamaana. Tätä tukee se, että Ranskassa on jo vahva kvanttiteknologian ekosysteemi.

Työryhmän nimeämiin tavoitteisiin kuuluu mm. Ranskan nostaminen yhdeksi maailman johtavaksi maaksi LSQ-tietokoneiden (Large Scale Quantum) ja sektorikohtaisien ohjelmistojen kehittämisessä sekä Euroopan johtavaksi maaksi NISQ-tietokoneiden (Noisy Intermediate-Scale Quantum) kehittämisessä. Lisäksi Ranskan tulee varmistaa teollinen autonomiansa koskien kvanttiteknologian mahdollistavia teknologioita, tiettyjä sensoreita sekä salausteknologioita.

Painopisteenä tutkimusyhteisön ja yritysmaailman yhteistyön lisääminen

Raportin ehdotukset on jaoteltu kuuden pääteeman alle:

  1. Korkeatasoisen infrastruktuurin tarjoaminen tutkimuksen ja yritysten käyttöön mm. luomalla kvanttilaskenta-alusta Ranskan TGCC-superlaskentakeskukseen (Très Grand Centre de Calcul) ja tekemällä yhteistyötä muiden eurooppalaisten maiden, kuten Saksan kanssa.
  2. Kvanttiteknologian kehittämisen tukiohjelma, jonka painopisteenä on julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö tutkimus- ja kehitysohjelmissa. Tiiviillä yhteistyöllä mahdollistetaan kvanttiteknologian ja salausmenetelmien tehokas kehitystyö.
  3. Kvanttiteknologian käyttökohteiden kehittämisen tukiohjelma, jossa Challenge- ja Hackaton-kilpailujen avulla pyritään tukemaan uusien käyttökohteiden löytämistä, nopeuttamaan tutkimustulosten käyttöönottoa, lisäämään yritysten välistä yhteistyötä sekä kasvattamaan kasvuyritysten lukumäärää mm.  kvanttitietokoneiden ja kvanttisensoreiden aloilla.
  4. Tehokkaan innovaatioympäristön luominen muun muassa perustamalla kolme kvanttiteknologiakeskittymää (hub quantique) Pariisiin, Saclayn alueelle (Suur-Pariisi) ja Grenobleen, ottaen mallia Ranskaan perustetusta neljästä tekoälykeskittymästä (3IA – Instituts Interdisplinaires d’Intelligence Artificielle). Näiden keskittymien tarkoituksena on nopeuttaa tutkimus- ja kehitystyötä saattamalla yhteen ekosysteemin toimijat: tutkijat, teknologioiden toimittajat ja käyttäjät.
  5. Taloudellisen turvallisuuden strategialla halutaan turvata Ranskan suvereniteetti koskien kvanttiteknologiaa.
  6. Kvanttiteknologian kehitykseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, ja täten strategian täytäntöönpanon takaamiseksi vaaditaan ketterä ja päätösvaltainen hallinto kvanttiteknologiaan liittyvissä kysymyksissä. Työryhmä ehdottaa, että Ranskaan nimetään kansallinen koordinaattori ja perustetaan strateginen neuvosto, joka ohjaisi tutkimuksen suuntauksia. Koordinaattorin tehtävänä olisi varmistaa kvanttiekosysteemin toimijoiden toiminnan johdonmukaisuus ja yhtenäisyys kansallisella tasolla.

Työryhmä korosti kolmea kohtaa, joihin Ranskan tulisi tarttua nopeasti: Edellä mainittujen hub quantique -kvanttiteknologiakeskittymien lisäksi investointien määrää tulisi lisätä merkittävästi nykyisestä 60 miljoonasta eurosta vuodessa 1,4 miljardiin euroon seuraavien viiden vuoden aikana. Tämä summa kattaa sekä julkiset investoinnit (valtio ja muut julkiset toimijat, Euroopan komissio) että yksityiset investoinnit (yritykset, investointirahastot). Lisäksi on tärkeää varmistaa riittävä osaajien määrä luomalla uusia kvanttitietotekniikan opintokokonaisuuksia.

Ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet julkaistu

Vastuuministeriöt ovat julkaisseet ensimmäiset toimenpiteet pohjautuen Fortezan työryhmän ehdotuksiin:

  • Perustetaan operatiivinen työryhmä (Task Force), johon kuuluu valtion edustajia (tutkimus-, puolustus- ja talousministeriöt), tutkimuksen edustajia (Inria, CEA ja CNRS) sekä julkisen rahoituksen edustajia (BPI France ja investointeja käsittelevä elin Secrétariat général pour l’investissement). Työryhmä laatii Fortezan raportin pohjalta viisivuotisen toimintasuunnitelman.
  • Kvanttiteknologia sisällytetään strategisiin sektoreihin, jotka kuuluvat ulkomaisia sijoituksia koskeva sääntelyn alaisuuteen (décret sur les investissements stratégiques étrangers).
  • Ranskan puolustusministeriö julkaisee ehdotuspyynnön kvanttisensoreita koskevista hankkeista ja rahoittaa tiettyjen kvanttiteknologioiden kehittämistä puolustusvoimien käyttöön.
  • Ranskan korkeakoulu-, tutkimus- ja innovaatioministeriö tulee luomaan uuden kvanttiteknologian tutkimusohjelman.

Teksti: Henriikka Yliheljo, Team Finland -asiantuntija, Suomen suurlähetystö, Pariisi