Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Järjestö perustettiin 1949, ja sillä on 46 jäsenvaltiota – siten se on esimerkiksi Euroopan unionia laajempi. Myös Euroopan tähtilippu on ollut alun perin Euroopan neuvoston tunnus, vaikka sittemmin sitä on alkanut käyttää myös Euroopan unioni.

Euroopan neuvoston(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) perustehtävä on ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen. Tärkeimpänä keinona tässä työssä ovat sitovat sopimukset ja niiden täytäntöönpanon valvonta.

Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja, eurooppalainen sopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltämisestä sekä monet muut ihmisoikeussopimukset luovat vahvan perustan eurooppalaiselle ihmisoikeustyölle.

Suomi on ratifioinut kaikkiaan runsaat 100 Euroopan neuvoston sopimusta.

Toimielimet

Ministerikomitea(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) on Euroopan neuvoston päätöksentekoelin. Se koostuu jäsenmaiden ulkoministereistä tai heidän pysyvistä edustajistaan, suurlähettiläistä. Ministerikomitea hyväksyy Euroopan neuvostossa laaditut sopimukset sekä erilaiset suositukset. Lisäksi ministerikomitea käy poliittista keskustelua ajankohtaisista asioista. Ministerikomitea myös valvoo myös sitä, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimusvaltiot panevat täytäntöön niitä koskevat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot.

Parlamentaarinen yleiskokous(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) on neuvoa-antava ja aloitteita tekevä toimielin, joka koostuu jäsenmaiden parlamenttien nimeämistä kansanedustajista. Suomen valtuuskunnassa on viisi varsinaista ja viisi varajäsentä.

Paikallis- ja aluehallinnon kongressi(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) on neuvoa-antava elin, joka koostuu jäsenmaiden paikallis- ja aluehallinnon edustajista. Sen päätavoite on edistää näiden viranomaisten itsehallintoa ja vahvistaa ihmisoikeuksien täytäntöönpanoa paikallistasolla.

Sekä parlamentaarinen yleiskokous että paikallis- ja aluehallinnon kongressi tekevät monitorointivierailuja jäsenmaihin sekä osallistuvat vaalitarkkailuun jäsenmaissa.

Mekanismeista merkittävin on Euroopan ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanoa valvova Euroopan ihmisoikeustuomioistuin(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ovat vastaajavaltiota sitovia. Tuomioistuimeen on valittu yksi tuomari kustakin sopimusvaltiosta.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) toimisto on perustettu alun perin Suomen aloitteesta. Ihmisoikeusvaltuutettu edistää omalla työllään ihmisoikeuksien toteutumista. Ihmisoikeusvaltuutettuna toimii Dunja Mijatović.

Lisätietoa