Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Järjestö perustettiin 1949, mikä tekee siitä Euroopan vanhimman yhteistyöjärjestön. Euroopan neuvostolla on 46 jäsenvaltiota – siten se on esimerkiksi 27 maan muodostamaa Euroopan unionia laajempi.

Euroopan neuvoston(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (Europarådet, the Council of Europe) perustehtävä on ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen. Tärkeimpänä keinona tässä työssä ovat sitovat sopimukset ja niiden täytäntöönpanon valvonta.

Kaikkiaan Euroopan neuvosto on saanut aikaan yli 200 kansainvälistä sopimusta, joista tunnetuin on Euroopan ihmisoikeussopimus. Suomi on ratifioinut runsaat 110 Euroopan neuvoston sopimusta.

Muita Euroopan neuvoston keskeisiä saavutuksia ovat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen perustaminen ja kuolemanrangaistuksen poistaminen järjestön jäsenvaltioista. Mikään valtio ei ole myöskään liittynyt Euroopan unioniin olematta ensin Euroopan neuvoston jäsenenä.

Euroopan neuvostoa ei tule sekoittaa Euroopan unioniin (EU) tai sen päättävään elimeen Eurooppa-neuvostoon. Euroopan tähtilippu ja Euroopan hymni ovat alun perin olleet Euroopan neuvoston tunnuksia, vaikka sittemmin myös EU on alkanut käyttää niitä. Tänä päivänä Euroopan neuvosto ja EU tekevät paljon yhteistyötä.

Euroopan neuvosto nähdään ihmisoikeuksien kehittymisessä edelläkävijänä myös globaalilla tasolla, mikä korostaa neuvoston merkitystä standardoijana. Esimerkiksi ilmastonmuutos, digitalisaatio ja tekoäly haastavat pohtimaan olemassa olevaa ihmisoikeusnormistoa ja tarvittaessa uudistamaan sitä.

Toimielimet

Ministerikomitea(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) on Euroopan neuvoston päätöksentekoelin. Se koostuu ulkoministereistä tai heidän pysyvistä edustajistaan, suurlähettiläistä. Ulkoministeritasolla ministerikomitea kokoontuu kerran vuodessa.

Ministerikomitea hyväksyy Euroopan neuvostossa laaditut sopimukset ja suositukset. Lisäksi ministerikomitea käy poliittista keskustelua ajankohtaisista asioista ja valvoo, että jäsenmaat panevat täytäntöön niitä koskevat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot.

Pääsihteeri(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja hänen johtamansa sihteeristö muodostavat Euroopan neuvoston virkakunnan, joka vastaa järjestön päivittäisestä toiminnasta. Pääsihteeri johtaa muun muassa Euroopan neuvoston työohjelman ja budjetin valmistelua.       

Parlamentaarinen yleiskokous(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) on neuvoa-antava ja aloitteita tekevä toimielin, joka koostuu jäsenmaiden parlamenttien nimeämistä kansanedustajista. Jäsenmaiden delegaatiot kokoontuvat yleisistuntoon Strasbourgiin neljä kertaa vuodessa.

Paikallis- ja aluehallinnon kongressi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) on neuvoa-antava elin, joka koostuu jäsenmaiden paikallis- ja aluehallinnon edustajista.

Sekä parlamentaarinen yleiskokous että paikallis- ja aluehallinnon kongressi tekevät monitorointivierailuja Euroopan neuvoston jäsenmaihin ja myös osallistuvat jäsenmaiden vaalitarkkailuun.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanoa. Ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ovat vastaajavaltiota sitovia. Tuomioistuimeen on valittu yksi tuomari kustakin sopimusvaltiosta.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) toimisto on on täysin hallituksista riippumaton toimija, joka edistää omalla työllään ihmisoikeuksien tunnettuutta ja toteutumista.