Europarådet

Europarådet är en mellanstatlig organisation vars fokus ligger på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatlighet. Europarådet grundades år 1949 och har 46 medlemsstater, vilket gör den till en större organisation än till exempel Europeiska unionen. Den stjärnprydda EU-flaggan som idag används av Europeiska unionen var ursprungligen Europarådets kännetecken.

Europarådets grundläggande uppgifter är arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsutveckling. Till de viktigaste verktygen i detta arbete hör bindande konventioner och övervakningen av att dessa konventioner efterlevs.

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, Europeiska sociala stadgan och Europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning bildar vid sidan av många andra människorättskonventioner en stabil grund för det europeiska människorättsarbetet.

Finland har antagit drygt hundra av Europarådets konventioner.

Organ

Ministerkommittén(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) är Europarådets beslutsfattande organ. Kommittén består av medlemsländernas utrikesministrar eller deras permanenta ställföreträdare, ambassadörerna. Ministerkommittén godkänner avtal och rekommendationer av olika slag som har utarbetats av Europarådet. Dessutom för ministerkommittén politiska diskussioner om aktuella frågor. Därutöver övervakar ministerkommittén att de stater som har antagit Europakonventionen verkställer de domar som europeiska människorättsdomstolen förkunnar.

Den parlamentariska församlingen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) är ett rådgivande och initiativtagande organ som består av ledamöter från de nationella parlamenten. I Finlands delegation ingår fem ordinarie och fem ställföreträdande medlemmar.

Europeiska kongressen för lokala och regionala myndigheter(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) är ett rådgivande organ som består av representanter för lokala och regionala myndigheter. Kongressens huvudsakliga målsättning är att främja dessa myndigheters självstyre och förstärka verkställandet av mänskliga rättigheter på lokal nivå.

Både den parlamentariska församlingen och kongressen gör monitoreringsbesök i medlemsländerna och deltar i deras valövervakning.

Den viktigaste av mekanismerna är Europadomstolen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna), som övervakar att Europakonventionen om mänskliga rättigheter efterlevs. Europadomstolens beslut är bindande för de stater som klagomål riktats mot. Domstolen består av en domare från varje medlemsland.

Europarådets människorättskommissionärs(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) byrå grundades på initiativ från Finland. För närvarande är det Dunja Mijatović som är människorättskommissionär. Kommissionärens uppdrag är att se till att mänskliga rättigheter respekteras.