Žalba na odluku o vizi

Primatelj odluke finske ambasade o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize (osim na sopstveni zahtev osobe koja ima vizu) može zatražiti promenu odluke ambasade. Uputstva za zahtev za promenu odluke prilažu se uz odluku. Zahtev za promenu odluke mora biti podnesen u roku od 30 dana od obaveštenja o odluci o zahtevu za vizu. Zahtev za promenu odluke mora biti u pisanom obliku na finskom ili švedskom jeziku.

Odbijanje, poništavanje i ukidanje vize

Da biste imali pravo na vizu, morate živeti ili zakonito boraviti u zemlji u kojoj podnosite zahtjev. Ako uslovi u vašem slučaju nisu ispunjeni, viza se odbija. O odbijanju ćete biti obavešteni u pisanom obliku.

Viza se može odbiti iz određenih razloga navedenih u zajedničkom viznom zakonu država Šengena. Na primer:

  • nemate odobrenu, važeću putnu ispravu

  • niste pružili dokaze o svrsi i uslovima vašeg boravka

  • nemate dovoljno sredstava za izdržavanje za vreme trajanja boravka

  • nemate pravo da se vratite u zemlju porekla ili da nastavite u treću zemlju

  • ambasada ima čvrste razloge za sumnju da ne nameravate da napustite Šengen područje pre isteka vize za koju podnosite zahtev

  •  imate zabranu ulaska u Finsku ili neku drugu državu Šengena ili se smatrate opasnošću za javni red, unutrašnju sigurnost ili međunarodne odnose države članice.

Viza koja vam je već odobrena će biti poništena ako nisu ispunjeni uslovi za izdavanje vize prilikom izdavanja vize.

Viza koja vam je već odobrena će biti ukinuta, ako se uslovi za njeno izdavanje više ne ispunjavaju.