Finlands säkerhet och Nato

Natos högkvarter. Bild: Nato
  • Nato är en viktig europeisk säkerhetspolitisk aktör
  • För Finland är Nato en central del av det transatlantiska samarbetet
  • Natos fokus har återgått till alliansens eget territorium och det gemensamma försvaret
  • Natos närvaro och verksamhet stabiliserar säkerhetsläget i Europa och särskilt i Östersjöområdet

Nato är en försvarsallians för sina medlemsländer och en central transatlantisk och europeisk aktör som främjar säkerhet och stabilitet. Natos gemensamma försvar ökar säkerheten och stabiliteten i Östersjöområdet och även i vidare utsträckning i Europa.

USA:s åtagande i Nato och militära insatser i Europa är fortsättningsvis väsentliga för Finlands säkerhet. Ett stabilt och enat Europa utgör ett strategiskt intresse för USA och Nato är dess viktigaste kanal för samarbete i europeiska säkerhetsfrågor. För Finland är Natosamarbetet en viktig del av det transatlantiska samarbetet.

Nato har klarat av att förändras smidigt när säkerhetsmiljön har förändrats. Tiden efter kalla kriget dominerades av partnerskapssamarbete, utvidgning och krishanteringsoperationer utanför det egna territoriet. Efter händelserna i Ukraina har Natos verksamhet återigen fokuserats kring att stärka avskräckningsmedlen och det gemensamma försvaret.

Som ett led i Natos reformprocess har man bland annat utvecklat styrkornas beredskap och snabbinsatsförmågor, effektiverat beredskapsplaneringen och utökat övningsverksamheten. Huvudmålet är att förebygga att ett Natoland hotas eller blir föremål för militära aktioner.

Med tanke på Finlands säkerhet är det viktigt att det inte råder någon oklarhet om Natos förmåga att sörja för försvaret av sina medlemsländer, i synnerhet i de baltiska länderna. Natos närvaro och verksamhet stabiliserar säkerhetsläget i Europa och särskilt i Östersjöområdet. Det är ett ömsesidigt intresse att föra en politisk dialog och utbyta synpunkter om utvecklingen i säkerhetsmiljön. Natos förändring har ökat samarbetsmöjligheterna som stöder utvecklingen av Finlands egen försvarsförmåga.