Fastställande av faderskap

Ett gällande faderskapsbeslut som utfärdats i en främande stat erkänns i regel i Finland utan skild bekräftelse. Behörig myndighet är magistraten.

Faderskap ska i allmänhet fastställas i den stat där barnet är bosatt och i enlighet med lagstiftningen i den staten. Ett beslut om faderskap som fattats i ett annat land och som är giltigt i det landet erkänns vanligtvis i Finland utan någon skild fastställelse.

Som faderskapsbeslut betraktas ett beslut av en domstol eller en annan myndighet samt fastställelse eller registrering av någon annan rättshandling, om förhållandet mellan barnet och mannen till följd av åtgärden betraktas som ett faderskapsförhållande i den stat där registreringen eller en annan åtgärd har utförts.

Vid behov kan Helsingfors tingrätt på ansökan fastställa om ett beslut om faderskap som fattats i ett annat land kan erkännas i Finland.

Fastställande av faderskap i Hongkong

Enligt Hongkongs lagstiftningen mannen är barnets far, om han har varit i äktenskap med barnets mor när barnet föddes (Hong Kong Parent and Child Ordinanca, Cap. 429). Om barnet föddes utanför äktenskap, mannen som registrerar sig som barnets far, ska vara barnets far. I Hongkong registrering av födelse är gjort av Hong Kong Immigration, Births and Deaths Registration(Länk till en annan webbplats.). När barnets födelseintyg har fars namn, är det tillräkligt. För de finska myndigheterna måste man skaffa en Apostille-intyg till den originella handlingen.


Apostille-intyg i Hongkong

Om du behöver ett Apostille intyg i Hongkong, kontakta Apostille Service Office, High Court Registry.(Länk till en annan webbplats.)