Finland i Europarådet

Målsättningar

Den bärande tanken i Europarådet är att främja demokratiska, stabila rättsstater som respekterar mänskliga rättigheter och som förmår lösa konflikter, också svåra sådana, utan att kriser eller krig bryter ut. Europarådets verksamhet förebygger kriser och arbetar för rättvisa samhällen, så väl politiskt som socialt. Detta gagnar säkerheten, också för Finlands del.

Finland vill utveckla Europarådet i en riktning som omfattar nära samarbete med Europeiska unionen och OSSE. Personalen vid den ständiga representationen i Strasbourg svarar för att Finland representeras i Europarådets ministerkommitté och i dess rapportörsgrupper. Dessutom bedriver man omfattande mellanstatlig verksamhet på sakkunnignivå, som exempelvis kan handla om rättsväsen, brottslighet, jämställdhet, utbildning och kultur. Det är på sakkunnignivå som internationella avtal och rekommendationer som reglerar medlemsstaternas verksamhet bereds.

Den ständiga representationens dagliga verksamhet

Den ständiga representationen grundades år 1989 då Finland blev fullvärdig medlem av Europarådet. Representationen leds av en ambassadör som är Finlands ständiga representant.

Rådets möteskalender styr representationens dagliga verksamhet. Representationens tjänstemän deltar varje vecka i ministerkommitténs och de underlydande rapporteringsgruppernas möten. Det är deras uppgift att se till att Finlands ståndpunkter, initiativ och riktlinjer får synlighet och har framgång i en organisation som består av 46 länder. En gång om året sammanträder ministerkommittén på utrikesministernivå. 

Utöver arbetet i ministerkommittén bevakar representationen också arbetet i den parlamentariska församlingen och i kongressen för lokala och regionala myndigheter, samt Europadomstolens verksamhet. Det är ministerkommitténs uppgift att se till att Europadomstolens domar verkställs. Dessutom följer representationen med EU:s och OSSE:s verksamhet samt den internationella politiska utvecklingen i olika forum för att främja att Finlands verksamhet är konsekvent.