Nina Nordström och Päivi Kairamo valda till ordföranden i Europarådets kommittéer mot korruption och terrorism

Två av Europarådets kommittéer fick nya finländska ordföranden under samma vecka i november. Finlands ständiga representant vid Europarådet, ambassadör Nina Nordström, valdes till ordförande för den stadgeenliga kommittén för Europarådets organ mot korruption GRECO. Ambassadör Päivi Kairamo valdes till ordförande för Europarådets kommitté mot terrorism CDCT för 2022.

Arbetet mot korruption stärker rättsstaten

Organet mot korruption (GRECO – Group of States against Corruption) är en av Europarådets rättsstatsinstitutioner. GRECO övervakar iakttagandet av Europarådets straff- och civilrättsliga konventioner mot korruption genom att göra granskningsbesök i medlemsstaterna och genom att ge rekommendationer om hur brister i medlemsstaternas åtgärder mot korruption ska åtgärdas. Finland har varit föremål för granskningsbesök sammanlagt fem gånger, senast 2017.

Nina Nordström
Ambassadör Nina Nordström Bild: Kimmo Räisänen

 

Den stadgeenliga kommittén består av företrädarna för medlemsstaterna i GRECO och har bland annat i uppgift att godkänna GRECO:s program och ekonomiska ram. Kommittén har också i uppgift att ge medlemsstaterna en offentlig anmärkning om dessa låter bli att genomföra rekommendationerna från GRECO.

"Europarådet stärker den europeiska rättsstaten. Bekämpning av korruption är en väsentlig del av detta”, säger kommitténs nyvalda ordförande, ambassadör Nordström.

Bekämpning av terrorism med respekt för de mänskliga rättigheterna

PÄivi Kairamo
Suurlähettiläs Päivi Kairamo

Päivi Kairamo, ambassadör för samarbetet i kampen mot terrorism, har utsetts till ordförande för Europarådets styrkommitté mot terrorism CDCT (Committee on Counter-Terrorism) för 2022.

CDCT ansvarar för samordningen av Europarådets arbete för bekämpning av terrorism. Kommittén förhandlar om och bereder rättsliga instrument samt rekommendationer och riktlinjer för att förebygga och bekämpa terrorism.

”CDCT har en viktig roll när det gäller att fastställa internationella standarder för bekämpning av terrorism och samtidigt beakta de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen”, säger ambassadör Kairamo.

Europarådets viktigaste rättsliga instrument för bekämpning av terrorism är konventionen om förebyggande av terrorism samt tilläggsprotokollet till konventionen som förutsätter kriminalisering av bland annat utlandsresor i terroristiskt syfte samt finansiering, organisering eller annat främjande av sådana resor.

 

 

Europarådet

  • Europarådet är en mellanstatlig organisation som arbetar för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatsutveckling.
  • Organisationen grundades 1949 och den har 47 medlemsstater – fler än till exempel Europeiska unionen. 
  • Europarådets primära uppgift är att främja de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer. Europarådets viktigaste verktyg i detta arbete är bindande konventioner och övervakningen av dem.