Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021 – besvärstiden till Europadomstolen förkortas till fyra månader efter en övergångsperiod

Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes i juni 2013, träder i kraft den 1 augusti 2021. Protokollets ikraftträdande förkortar besvärstiden till fyra månader och medför också andra ändringar i rätten att överklaga till Europadomstolen. Den kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsperiod som löper ut den 1 februari 2022.

Det femtonde ändringsprotokollet till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) godkändes och öppnades för undertecknande den 24 juni 2013. I och med att alla parter i Europakonventionen – inklusive Finland –har ratificerat protokollet träder det i kraft den 1 augusti 2021.

Genom protokollet ändras förfarandet för att klaga till Europadomstolen i Strasbourg till vissa delar. Den viktigaste förändringen för den klagande är den kortare besvärstiden. Tidsfristen för att lämna in ett klagomål till domstolen förkortas från sex till fyra månader från den dag den nationella domstolen avgett sin slutliga dom.

Den kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsbestämmelse enligt vilken tidsfristen på fyra månader tillämpas först från och med den 1 februari 2022. Den kortare besvärstiden tillämpas inte heller på fall där den slutliga nationella domen har meddelats före protokollets ikraftträdande, det vill säga före den 1 augusti 2021.

En annan betydande ändring gäller mål där en klagande inte har lidit avsevärt av en konventionskränkning. Domstolen kan efter ändringen avvisa mål där den klagande inte har lidit avsevärt, även om kränkningen av de mänskliga rättigheterna inte har utretts på behörigt sätt vid den nationella domstolen. Europadomstolen behandlar således inte längre mål som kan anses vara obetydliga.

Protokollet framhåller att systemet för överklagande enligt Europakonventionen är sekundärt i förhållande till den nationella tillämpningen av konventionen. Påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna ska i första hand behandlas vid de nationella domstolarna.

Genom protokollet slopas möjligheten för parterna i ett mål att motsätta sig att en kammare beslutar att målet ska hänskjutas till domstolen i stor sammansättning, om det är fråga om ett ärende som gäller en allvarlig fråga som rör tolkningen av konventionen eller ett ärende där avgörandet eventuellt kommer att stå i strid med tidigare rättspraxis.

Vidare fastställs en övre åldersgräns på 65 år för domarkandidater till Europadomstolen.

Mer information:

Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, statsombud vid Europadomstolen, tfn 0295 351 172

Mia Spolander, lagstiftningssekreterare, enheten för människorättsdomstols - och konventionsärenden, tfn 0295 350 666

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]