Avgörandets stund är inne för Finlands ordförandeskap i Europarådet

Avgörandets stund är inne för Finlands ordförandeskap i Europarådet

Europarådets uppgift att främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen i Europa blir allt svårare, anser chefen för enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter Nina Nordström. Nordström har lotsat Finlands ordförandeskap i Europarådet under hela halvårsperioden tillsammans med teamledaren Merja Lahtinen.

"Avgörandets stund är inne för Finlands ordförandeskap i Europarådet", säger Nina Nordström.  

Det sägs att Europarådet genomgår en kris. Vad betyder det?

”När Ryssland illegalt annekterade Krim 2014 fastställde den parlamentariska församlingen sanktioner som bland annat gäller rösträtten i olika val, till exempel valet av domare i Europadomstolen och av generalsekreterare. Då drog Ryssland sina slutsatser och har under de senaste åren inte deltagit i den parlamentariska församlingens arbete. Sedan 2017 har landet inte heller betalat sin medlemsavgift till Europarådet. Nu uppgår de obetalda medlemsavgifterna till över 90 miljoner euro. I juni har det gått två år sedan den sista betalningen. Det är tidsfristen för att rådet enligt stadgarna kan börja diskutera om landet ska avstängas från verksamheten eller till och med uteslutas ur organisationen”, förklarar Nordström.

Nordström konstaterar att organisationen redan en tid befunnit sig i en politisk kris på grund av detta.

När Finland övertog ordförandeskapet hade också relationen mellan den parlamentariska församlingen, ministerkommittén och generalsekreteraren blivit sämre. Därtill var Europarådet i en ekonomisk kris och hade både börjat planera stora inbesparingar och nedskärningar i verksamheten. 

Har Finland en egen ståndpunkt i Rysslandsfrågan? Är medlemsländerna eniga i frågan? 

”Tanken att Ryssland skulle lämna Europarådet är mycket beklaglig och icke-önskvärd”, konstaterar Nordström genast. Om Ryssland lämnar organisationen skulle det påverka landets mer än 130 miljoner invånare, som inte längre skulle ha tillgång till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Det skulle också vara dåligt för det ryska civilsamhället, som önskar att landet ska förbli en del av organisationens avtals- och samarbetssystem. Slutligen skulle det vara negativt för hela Europa om Ryssland skulle ta ett steg bort från de europeiska värderingarna.

”Finland har under sitt ordförandeskap försökt agera så kallad ”honest broker”, som förbättrar relationerna mellan organisationens institutioner, diskuterar med alla och stakar en väg ut ur denna situation.” Enligt Nordström är det klart att Ryssland måste tillåtas förbli en del av organisationen för sina medborgares skull. ”Samtidigt är orsaken till krisen entydig, det vill säga den illegala annekteringen av Krim som strider mot internationell rätt. Ukrainas intressen är viktiga för oss.”

Finland har varit ordförande i sex månader. Vad har man fått till stånd och på vilket sätt var detta ordförandeskap viktigt för Finland? 

”För att lösa den politiska situationen har vi bedrivit ett omfattande diplomatiskt påverkansarbete, bland annat genom intensifierad dialog. Vi har ordnat extra möten där olika parter har fått sin röst hörd och organisationens framtid har diskuterats. Framförallt har vi funderat på hur vi ska agera i framtiden om ett medlemsland grovt bryter mot internationell rätt. Hur bör vi reagera i en dylik situation? Hur får vi organisationens olika delar att dra åt samma håll?” funderar Nordström. 

Ordförandeskapet har enligt Nordström varit viktigt för Finland i synnerhet just för att Europarådet befinner sig i en icke tidigare skådad politisk, ekonomisk och institutionell kris. Som ordförande har Finland kunnat påverka krisens lösning. Dessutom är ett ordförandeskap alltid en betydande möjlighet. ”Tack vare ordförandeskapet har Finland kunnat lyfta fram frågor som vi anser vara viktiga och belysa vikten av Europarådets grundläggande arbete”, konstaterar Nordström.

Denna vecka håller Europarådet ministermöte i Helsingfors. Vem är på väg? Vilka resultat kan vi vänta oss? 

”Det är det största ministermötet som ordnas i Finland i år, förutom alla andra deltagare förväntas mer än 30 ministrar delta, vilket är fler än under något av EU-ordförandeskapets möten”, konstaterar Nordström.
Nordström är hoppfull vad gäller mötets utfall. ”Målet är ett resultat som för oss vidare, så att vi kan inleda processen för att förbättra organisationens tillstånd. Vi hoppas också att Finland ska lämna sitt avtryck på slutresultatet, att det finländska samhällets värderingar ska synas.”

Vad har Europarådet att göra med vanliga människors liv? Varför ska jag intressera mig för vad som händer med organisationen?

”Europarådet är inte vilken organisation som helst, utan den organisation som sett till att dödsstraffet försvunnit från Europa (orsaken till att Vitryssland är det enda landet som inte är medlem), drivit igenom förbud mot tortyr, försvarat yttrandefriheten, föreningsfriheten, religionsfriheten och så vidare. Denna historia får inte glömmas bort”, konstaterar Nordström.

”Europadomstolen är en unik institution där alla medlemsländers medborgare har rätt att anföra direkt klagomål. Domstolen grundades 1959, men det räckte det länge innan medlemsländerna började godkänna denna möjlighet till individuella klagomål. Den breda allmänheten förhöll sig också länge skeptiskt till att något organ långt borta i Strasbourg skulle kunna ge dem rättvisa. Men domstolen har utfört ett trovärdigt arbete och idag är situationen helt annorlunda. Europadomstolen har blivit ett permanent organ, en allmänt känd och ansedd aktör i det europeiska arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.”