Ansöka om ändring i viseringsbeslut

  1. Du kan begära omprövning av ett beslut om avslag, upphävande eller återkallande av visum (om du inte själv har begärt att visumet återkallas) hos utrikesministeriet. Anvisningar om hur man begär omprövning får du tillsammans med beslutet. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det datum då du tog del av viseringsbeslutet. Begäran ska göras skriftligen på finska eller svenska. Handläggningsavgiften för en omprövningsbegäran är 255 euro och avgiften måste vara betald för att ärendet ska behandlas.
  2. Ändring i ett omprövningsbeslut som har fattats av utrikesministeriet kan du i sin tur söka genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Anvisningarna för hur du överklagar beslutet får du tillsammans med omprövningsbeslutet.
  3. Skrivelsen med överklagandet (besvärsskriften) ska lämnas in hos utrikesministeriet. Utomlands kan överklagandet lämnas in vid en finsk beskickning. Utrikesministeriet eller beskickningen sedan levererar besväret till Helsingfors förvaltningsdomstol. Överklagandet ska göras skriftligen på finska eller svenska inom 30 dagar från det att du tog del av omprövningsbeslutet. Förvaltningsdomstolens rättegångsavgift är 270 euro.

Avslag, upphävande och återkallande av visering

Om förutsättningarna för att bevilja visum inte uppfylls, görs avslag på ansökan. Beslutet om avslag och de orsaker som ligger till grund för beslutet meddelas på en blankett enligt EU:s viseringskodex.

Avslaget beror på punkter som nämns i Schengenländernas gemensamma visumregler. Det kan exempelvis bero på att:

  • du inte har ett godkänt, giltigt resedokument
  • du inte har dokument som intygar vistelsens syfte och förutsättningar
  • du inte har tillräckliga tillgångar för ditt uppehälle
  • du inte har rätt att återvända till landet du reser ifrån, eller till att fortsätta till tredje land
  • det finns grundade skäl att tro att du inte tänker lämna Schengenområdet innan giltighetstiden i ditt visum löper ut
  • du kan också vara belagd med inreseförbud till Finland eller ett annat Schengenland, eller så kan du anses kunna äventyra något medlemslands allmänna ordning, nationella säkerhet eller internationella relationer.

Ett redan beviljat visum upphävs om det senare visar sig att förutsättningarna för beviljande inte uppfylldes då visumet beviljades.

Ett visum återkallas om förutsättningarna för utfärdandet inte fylls mera efter att det har beviljats.

I viseringsärenden som gäller EU-medborgares och deras familjemedlemmars fria rörlighet(Länk till en annan webbplats.) har du rätt att överklaga beslut hos förvaltningsdomstolen utan att först begära omprövning hos beskickningen.