10.3.2020

Österrike: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Tirol: Undvik icke nödvändiga resor

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Läs de österrikiska myndigheternas information på följande webbplatser:
https://www.sozialministerium.at/
https://www.virologie.meduniwien.ac.at/
https://www.ages.at/startseite/

Den som återvänder till Finland från områden där epidemin pågår ska följa myndigheternas anvisningar. THL informerar på flygplatserna och på sin webbplats https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Österrike är allmänt taget ett tryggt land att resa i. Resenärer ska följa lokala medier noga, särskilt i fråga om väderprognoser och trafik, och följa myndigheternas anvisningar. Se upp för ficktjuvar i större städer. Ficktjuvarna rör sig bland annat i affärer, varuhus, på shoppinggator och i kollektivtrafiken. Grupper av ficktjuvar finns också på fjärrtåg. Lämna ingen lös egendom i bilen då den står parkerad, det kan locka tjuvar. Bilstölderna har ökat i synnerhet i huvudstadsregionen. Ta en täckande reseförsäkring.

Var beredd på rusning och mer ingående säkerhetskontroller vid alla gränsstationer på grund av flyktingsituationen. Man måste kunna visa upp ett giltigt resedokument vid gränsen, det vill säga ett pass eller identitetskort.

På grund av terrorhotet mot Europa kan polisen intensifiera sin verksamhet för att upprätthålla säkerheten.

I nödfall ska man i första hand vända sig till polisen.

Nödnummer:
Allmänt nödnummer 112
Polis 133
Brandkår 122
Ambulans 144

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

För att undvika böter ska man betala motorvägsavgiften genast då man har anlänt till landet, vid Asfinags betalningsställe eller på en servicestation.

Varierande väderleksförhållanden kan spärra av vägförbindelser. Rikliga regn och på vintern snöfall kan hindra vägtrafiken på olika håll i landet.

Promillegränsen i vägtrafiken är 0,5.

Om du reser med egen bil är det bra att kontrollera att du har en tillräcklig och giltig bilförsäkring.

Mer information om vägtrafiken http://www.asfinag.at/ och http://www.oeamtc.at/
Tågtrafiken http://www.oebb.at/

Naturförhållanden

Vädret kan ändras snabbt i hela landet, särskilt i bergstrakterna. Kraftiga snöfall, åskregn eller störtregn och hård vind kan under olika årstider orsaka översvämningar, snöskred och jordskred på olika håll i landet. Skidresenärer ska absolut följa myndigheternas anvisningar gällande snöskred.

Studera villkoren i reseförsäkringen före resan.

Aktuella lokala väderrapporter finns på följande webbplatser: http://www.wetter.at eller http://wetter.orf.at/oes/. På http://www.meteoalarm.eu/?lang=su_FI finns information om farliga väderfenomen i Europa.

Hälsoläget

Heltäckande resenärsförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har privat reseförsäkring.

Vi rekommenderar att resenärer skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av FPA får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbsidor: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I och med att integrationslagstiftningen ändrades trädde förbud mot slöja i kraft i Österrike den 1 oktober 2017. Efter den tidpunkten får ansiktet inte längre täckas på offentliga platser.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].