Biomassan käyttö energiantuotannossa kasvussa Portugalissa

Biomassan käyttö energiantuotannossa kasvussa Portugalissa

Biomassalla tuotetaan yli puolet Portugalin uusiutuvasta energiasta. Uusiutuvilla tuotetusta sähköstä biomassa kattaa vajaat 11%. EU:n komissio on myöntänyt 320 miljoonan euron tuen uusille biomassavoimaloille. Portugalin hallitus suosii pienen- ja keskisuuren tuotantokapasiteetin voimaloiden rakentamista. Biomassan käyttöä lisäämällä Portugali pyrkii vähentämään suhteellisen suurta riippuvuuttaan tuontienergiasta, lisäämään uusiutuvien energiamuotojen osuutta, torjumaan metsäpaloja ja hyödyntämään tehokkaammin metsäresurssia.

Biomassalla merkittävä osuus uusiutuvissa energioissa

Vuonna 2016 biomassa, biokaasu ja yhdyskuntajäte kattoivat uusiutuvilla tuotetusta sähköstä 10,6%. Koko sähköntuotannosta biomassan osuus oli 5,6%. Sähkön osuus on kuitenkin vain 26% koko energiantuotannosta, ja koko uusiutuvaa energiantuotantoa tarkastellessa vuonna 2016 biomassalla oli merkittävä osuus; 54,6%. Bioenergian osuus kokonaisuudessaan (biomassa 54,6% ja biopolttoaineet 5,9% yhdessä) uusiutuvilla tuotetusta energiasta oli jopa yli 60%. Uusiutuvilla tuotetun energian lopullisesta kulutuksesta 45% oli peräisin biomassasta. Portugali on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä ja uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattamisen energiankulutuksessa nykyisestä 28%:sta 47%:iin vuoteen 2030 mennessä, ja biomassan käytön lisääminen energiantuotannossa on yksi keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Biomassamarkkinoilla kasvupotentiaalia

Kuva: Katja Iosonen, KEKSI.

Metsät kattavat Portugalissa noin 35% mantereen pinta-alasta. Biomassa on paperiteollisuuden luonnollinen sivutuote, joten metsäsektorilla on merkittävä rooli bioenergiantuotannossa. Biomassamarkkinoilla on kolme suurta toimijaa, jotka tuottavat yli 50% biosähköstä. Nämä ovat 1) The Navigator Company, joka on johtava yksityisen sektorin metsäyhtiö Portugalissa 209MW biosähköntuotantokapasiteetilla, 2) portugalilainen paperi-ja selluyhtiö Altri, joka on toiseksi suurin biomassasähkön tuottaja ja omistaa tuotantokapasiteettia 180MW arvosta, ja joka omistaa eukalyptusselluyhtiöt Celbin, Celtejon ja Caiman, sekä 3) espanjalainen paperi-ja pakkausyhtiö Europac Group, jolla on tuotantokapasiteettia 153MW arvosta.

Vuonna 2005 Portugalissa oli vain kaksi voimalaa, jotka käyttivät polttoaineena biomassaa. Biomassalla tuotetun energian kapasiteetti on ollut sen jälkeen selvässä kasvussa, johtuen uusien voimaloiden rakentamiseen myönnetyistä luvista. Biomassalla tuotetun sähkön määrä kasvoi vuosina 2008–2017 66%. Suurin osa Portugalissa käytettävästä biomassasta koostuu metsänhoidon jätteestä ja teollisuuden puujätteestä, joka on peräisin erityisesti paperi- ja selluteollisuudesta. Eniten Portugalissa saatavilla olevia biomassaresursseja ovat metsäjäte, eläinperäinen lanta ja yhdyskuntajäte. Yhdyskuntajätteen, eläinperäisen lannan ja jätevesien potentiaalista jää kuitenkin huomattava osa hyödyntämättä.

Alan tutkijoiden mukaan tulevaisuudessa kunnat tulevat olemaan tärkeitä toimijoita biomassasektorilla, sillä alueellistaminen ja mahdollisuuksien antaminen kunnille on hallituksen suunnitelmissa. Biomassatuottajien järjestö APEB:in mukaan kunnilla on kiinnostusta biomassan ja yhdyskuntajätteen hyötykäyttöön voimaloissa. Biomassateollisuus nähdään mahdollisuutena käsitellä kuntien jätteitä ja torjua samalla metsäpaloja. Myös suomalaista teknologiaa on käytetty viime vuosina bioenergiasektorilla: pian valmistuva 5MW biomassavoimala Juncalissa on KPA Uniconin toimittama.

Poliittista tahtoa biomassan käytön lisäämiseen

Portugalin hallitus loi erityislain uusien biomassavoimaloiden rakentamisesta ja hyödyntämisestä heinäkuussa 2017. Siinä hyväksytään neljän uuden metsäbiomassavoimalan sijoittaminen valikoiduille, erityisesti metsäpaloille haavoittuvaisille alueille. Laki rajoittaa näissä voimaloissa tuotetun sähkön syötön sähköverkkoon kokonaisuudessaan 60 MW:iin, ja maksimissaan 15 MW:iin voimalaa kohden. Tarkka tuotantopotentiaali tulee anoa Portugalin energiavirastolta, ja sen on pysyttävä maksimimäärän sisällä. Tällä halutaan estää liian suurten tuotantoyksikköjen syntyminen. Voimalat saavat myös valtion avustustoimia sähkönmyyntiin ennalta määritellyn ajan. Voimalat tulee sijoittaa ennalta valikoitujen kuntien alueelle, joissa on mahdollisuus liitäntään julkiseen sähköverkkoon ja sähköverkolla on riittävä vastaanottoteho. Ne voivat olla myös lämpöenergiaa tuottavia yhteiskäyttövoimaloita, ja tuottaja voi päättää itse myykö lämpöenergiaa eteenpäin kolmansille osapuolille. Voimaloiden rakennuttaminen on kuntien vastuulla, mutta ne voivat halutessaan kilpailuttaa projektin yksityiselle sektorille. Lain mukaan voimaloiden tulee kuitenkin aloittaa prosessi sähköverkkoliitännän hakemisesta operaattorilta. Lain tarkempia asetuksia ei ole vielä julkaistu.

EU:lta tukea biomassavoimaloille

Lisäksi biomassaenergian käytön kasvua Portugalissa vauhdittaa Euroopan komission tammikuussa 2019 myöntämä tuki uusien biomassaa hyödyntävien yhteistuotantovoimaloiden perustamiseen. Tällä pyritään kannustamaan metsänomistajia siivoamaan metsiään ja käyttämään metsäjätteet bioenergian tuotantoon. Rahoitus tapahtuu energiatariffien nostolla markkinahinnan päälle maksettavan feed-in premiumin ja PDIF-ympäristötariffin kautta 15 vuoden ajan, ja sen arvioitu budjetti on 320 miljoonaa euroa. Uusien voimaloiden koosta tai sijoituspaikoista ei ole tehty vielä päätöksiä Portugalin hallituksen toimesta.