Civil beredskap – grundvalen för samhällets kristålighet

En man i röd jacka fäster en person som ligger på en bår med remmar.
Finland är aktiv i Natos civil beredskapssamarbete. Foto: Nato

 

  • Civil beredskap är en förutsättning för att samhället ska fungera i en krissituation
  • Hybridhoten visar att civil beredskap är viktigt
  • Finlands övergripande säkerhet stärks genom internationellt samarbete

Med civil beredskap avses kristida förmåga att upprätthålla de livsviktiga funktionerna i samhället, samt stödja försvarsmakten i dess krigstida uppgifter. Utan omsorgsfull förhandsplanering vore det omöjligt att ta hand om befolkningens mat-, vatten- och läkemedelsförsörjning, att upprätthålla och skydda kritiska samhällsfunktioner, att säkra statsförvaltningens kontinuitet samt sörja för räddnings- och evakueringsärenden. Om de här planerna och arrangemangen fattas leder en kris- eller krigssituation till kaos i det civila samhället.

Resiliensen, det vill säga samhällets allmänna kristålighet, avspeglar nationers förmåga att motstå assymmetrisk påtryckning och olika former av hybridkrigföring, dock utan att försumma konventionella militära hot. Resiliensbegeppet omfattar försörjningsberedskap, tryggande av livsviktiga funktioner i samhället, befolkningsskydd, räddningsväsendet samt strategisk kommunikation.

Nato har sedan det kalla kriget samarbete inom civil beredskapsplanering (Civil Emergency Planning). Med hjälp av informationsutbyte och minimistandarder ges medlemsländerna stöd för sina planer för att upprätthålla livsviktiga funktioner i krissituationer. I de här funktionerna ingår sjö-, land-, och lufttransporter, industriförsörjning och kommunikationstjänster, läkemedels- och livsmedelsförsörjning samt räddningsväsendet. Utmaningarna består dock i de inbördes beroendeförhållanden som finns mellan funktionerna och sårbarheten i de tekniska system som styr funktionerna. De här utmaningarna kan inte överblickas om myndigheter och aktörer enbart gör sin egen beredskapsplanering, utan det krävs en övergripande syn och ett samarbete mellan myndigheterna.

Finland utvecklar sin nationella kristålighet på bred front. Man bereder sig redan i förväg på situationer som hotar eller skadar säkerheten och välfärden så att skadorna kan förutses eller avvärjas.

Inom sektorn för civil beredskap samarbetar Finland med Nato och även med EU. Det här ger oss tillfälle att studera funktionsdugligheten hos våra egna system i ljuset av de nya säkerhetshoten, som ett led i det europeiska och euroatlantiska säkerhetssystemet.