29.1.2020

Zambia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Iaktta normal försiktighet. Landet är allmänt taget ett tryggt resmål.

Särskilda säkerhetsrisker

Beakta att Zambia är ett utvecklingsland med tropiskt klimat.

Brottsligheten

Då det är ljust är det i allmänhet tryggt att resa, men säkerhetsriskerna ökar då man rör sig i mörker. Det förekommer också väpnade rån i Lusaka. Vi uppmanar till försiktighet och rekommenderar att man håller dörren låst medan man kör och bara har med sig nödvändiga saker i bilen.

Var försiktig med att använda bankautomater, så att ditt kort inte kopieras. Det är tryggast att använda automater inomhus, t.ex. i köpcenter eller hotell.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är mestadels i gott skick, men man bör undvika att röra sig när det är mörkt. Se upp för vilda djur i trafiken. Det är skäl att beakta att det på vägarna ibland förekommer överraskande trafikfördröjningar och poliskontroller. Det kan tidvis vara brist på bränsle. Det är förbjudet att tala i mobiltelefon medan man kör bil.

Naturförhållanden

Översvämningar kan förekomma under regnperioden. I synnerhet sidovägarna kan vara i dåligt skick och i asfalten kan det finnas djupa gropar som täcks av vatten. Temperaturen kan ibland stiga mycket högt. I naturparkerna ska man akta sig för att stiga ur bilen. Under den torra perioden är strömavbrott vanliga och tillgången till vatten är begränsad.

Hälsoläget

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Det är dyrt och svårt att ordna hemtransport i sjukdoms- eller dödsfall om man inte har en heltäckande försäkring.

Sjukhusen utanför de större städerna har bristfällig utrustning. Allvarligare fall evakueras oftast till ett tredje land, oftast till Sydafrika.

De vanliga tropiska sjukdomarna förekommer i Zambia. Använd förebyggande malariamedicinering och skydda dig mot myggbett. Under regnperioden kan det förekomma kolera i städernas fattiga områden. Det är farligt att simma i vattendragen på grund av flodhästar och krokodiler.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det är olagligt att inneha eller föra föremål tillverkade av vilda djur ut ur Zambia (t.ex. kroppsdelar, ben) utan särskilt tillstånd av myndigheterna. Den som besöker naturparker ska komma ihåg att man inte får ta med sig någonting som minne därifrån.

Homosexuellt umgänge och innehav av pornografiskt material är straffbara handlingar enligt zambisk lagstiftning och kan bestraffas med upp till 14 års fängelse.

Användning och innehav av narkotika är straffbart, och domarna 10-25 års fängelse. För att minimera risken för missförstånd skall man bära med sig recept över receptbelagda mediciner.

Det är förbjudet att fotografera offentliga byggnader, militära byggnader och kraftverk.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Lusaka

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].