16.3.2020

Ungern: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Se upp för fick- och väsktjuvar, särskilt i kollektivtrafiken och på gågator. Var försiktig i trafiken. Använd endast officiella taxi, t.ex. Fö eller City Taxi. Undvik taxibilar som har texten ”freelancer” på sidan, de kan ta för mycket betalt. Se också upp för allt för höga notor på restauranger.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ de ungerska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
Budapest Info: https://www.budapestinfo.hu/coronavirus (engl.)
Ungerns folkhälsoinstitut, Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK): https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/534-coronavirus-disease-covid-19-faq

Tfn +36 6 80 277 455
Tfn +36 6 80 277 456
E-post: [email protected]

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Ungern är gott. Ambassaden rekommenderar ändå att du är försiktig när du rör dig på platser med mycket turister eftersom stölder riktade mot turister är allmänna.

Det allmänna nödnumret är 112.

Brottsligheten

Ambassaden rekommenderar att du håller noga reda på dina tillhörigheter och att du observerar din omgivning i kollektivtrafiken, på livliga gågator, i restauranger, i varuhus, i köpcentrens parkeringshallar och när du besöker Budapests sevärdheter. Lämna helst dina värdeföremål i hotellets förvaringsfack eller på en annan säker plats. Bär ändå med dig pass eller identitetskort.

Om det inträffar ett brott ska man alltid anmäla det till den närmaste polisstationen. Be om att få en kopia av brottsanmälan. På den ungerska polisens webbplats finns säkerhetsanvisningar på engelska:http://www.police.hu/megelozes/bunmegelozes/ajanlasok_tan/angol_tips.html.

När du rör dig i nattlivet ska du inte lämna din drink oövervakad eftersom det inte är helt ovanligt med knock out-droppar.

Parkera helst bilen på övervakade parkeringsplatser och om du parkerar i en parkeringshall i ett köpcentrum ska du välja en plats nära en övervakningskamera. Lämna aldrig handväska, pass, kreditkort, registerutdrag eller värdefulla föremål synligt i bilen. Om en annan bilist på vägen ivrigt signalerar att du till exempel har ett punkterat däck ska du förhålla dig reserverat eftersom den kan vara frågan om ett rånförsök.

Det händer att bagage stjäls på Budapests flygplats så det lönar sig att packa värdeföremål i handbagaget.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den aggressiva och oförutsägbara körstilen och betydligt högre hastigheter än i Finland orsakar hela tiden farliga situationer i trafiken. Också när man går ska man vara väldigt försiktig när man rör sig i huvudstaden. Trafikljusen respekteras inte alltid. Motorvägarna kring Budapest är i gott skick, men huvudstadens gator och vägarna på landsbygden kan vara i dåligt skick.

Gränsen för rattfylleri är 0,0 promille. När man kör bil måste man ha med sig pass eller identitetskort, körkort och registerutdrag i bilen.

Tips och råd för resan hittar du bland annat på Budapests officiella turismwebbplats http://www.budapestinfo.hu/.

Hälsoläget

Med det europeiska sjukvårdskortet, som man går gratis på Folkpensionsanstalten, får du nödvändig sjukvård inom EU och EES http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet . Ambassaden rekommenderar att du skaffar kortet innan du reser.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Det europeiska sjukvårdskortet ersätter inte en reseförsäkring. Hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring. Kontrollera vad din försäkring täcker före resan.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Information om Ungerns tullbestämmelser: https://hungary.visahq.com/customs

Ungerns nationella turistbyrå hjälper resenärer 24 timmar i dygnet på engelska och tyska på numret +36 1 438 80 80 (Tourinform Call Center). Turistbyrån betjänar också i stadsdel V på adressen Sütö utca 2, tfn +36 1 317 1248.

Funktionsnedsättningar beaktas inte i samma utsträckning som till exempel i Finland.

Ambassaden rekommenderar att du ger dina kontaktuppgifter under resan till dina anhöriga eller vänner.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Budapest

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].