15.9.2021

Georgien: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Ytterligare uppgifter om risknivån

Georgien är ett relativt tryggt resmål. Undvik onödiga resor till Abchazien och Sydossetien. Resor till dessa områden är endast möjliga med särskilt tillstånd av inrikesministeriet i Georgien.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna i Georgien plötsligt och utan förvarning komma att ändras. Följ de lokala myndigheternas information för att hålla dig uppdaterad om läget i Georgien:
https://mfa.gov.ge/(Länk till en annan webbplats.)
https://stopcov.gov.ge/en(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Georgien är allmänt sett ett tryggt resmål, men undvik att resa till Abchazien och Sydossetien och i närheten av deras administrativa gränser (ytterligare information under Särskilda säkerhetsrisker). Det kan finnas odetonerad ammunition och minor på slagfälten från kriget i Georgien 2008 och särskilt i närheten av de administrativa gränserna.

Undvik demonstrationer och stora folksamlingar. Särskilt i Tbilisi kan demonstrationerna bli våldsamma. Den senaste tidens politiska instabilitet har lett till fler demonstrationer. Risken att demonstrationerna eskalerar till våld har också ökat.

I nödsituationer kan finska medborgare vända sig till andra EU-länders och de nordiska ländernas ambassader, till exempel Sveriges eller Estlands. I nödfall är det också möjligt att ta kontakt med Finlands honorärkonsul Ekaterine Metrevel:

Ekaterine Metreveli
Sh. Chitadze str. 3 a, Tbilisi, Georgien 0108
Tfn 995 32 2 473 555
Mobiltelefon +995 595 333315
e-post:[email protected]

Särskilda säkerhetsrisker

Undvik att resa till Abchazien och Sydossetien. Man kan resa till regionerna genom Georgien med ett särskilt tillstånd av de georgiska myndigheterna. Att anlända till Georgien genom utbrytarregionerna är enligt georgisk lag ett brott som kan leda till fyra års fängelse. En stämpel från utbrytarregionerna i passet kan leda till straffpåföljder i Georgien.

Brottsligheten

Iaktta normal försiktighet. Nattetid är det tryggast att använda officiella taxi.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är livlig i huvudstaden Tbilisi och trafikreglerna efterföljs inte alltid. På landsbygden kan vägarna vara i dåligt skick och det kan vara långt mellan bensinstationerna. Gränsen för rattfylleri är noll promille.

Kollektivtrafiken är relativt trygg. Bussarna är emellertid ofta fulla och i dåligt skick. Det är i princip tryggt att åka tåg. Det är viktigt att komma ihåg att låsa kupédörren särskilt när man åker nattåg.

Naturförhållanden

Det förekommer ibland jordbävningar i regionen. Bergsvägarna är ofta oanvändbara på vintern på grund av snön. På våren och sommaren försämras vägarna av kraftiga regn. På våren kan regn och smältvatten förorsaka översvämningar.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Försäkringen bör täcka hemtransport med flyg till Finland om du råkar ut för en allvarlig sjukdom eller olycka.

Nivån på den offentliga hälso- och sjukvården är låg och sjukhusens utrustning bristfällig. På landsbygden är hälso- och sjukvårdstjänsterna så gott som obefintliga. Sjukhusbesök är mycket dyra för utlänningar.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Straffen för narkotikabrott är stränga. För narkotikabruk kan man få väldigt höga böter och långa fängelsestraff. Georgisk lag skiljer inte mellan lätta och tunga droger.

Använd ditt bondförnuft när du fotogtaferar på offentliga platser. Fotografera helst inte militära mål. Det lönar sig att be om lov innan man fotograferar religiösa platser.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt. Därför är det viktigt att följa aktuella myndighetsmeddelanden.

Du får information om bland annat inresebestämmelser på Georgiens ambassad i Helsingfors, e-post [email protected] eller på Georgiens ambassad i Stockholm, e-post [email protected].

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Sydkaukasien

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].