Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Från och med början av maj sköter beskickningarna ärenden som rör förfrågningar om adresser och ämbetsbetyg endast om det finns särskilda skäl. Den som önskar få ämbetsbevis från Frankrike ska själv anhålla om det, och det görs enligt fransk praxis. Här följer närmare anvisningar.

Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster (174/2019)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ämbetsbevis i Frankrike

Det finns inget landsomfattande, koncentrerat befolkningsregister i Frankrike. En släktutredning som motsvarar ämbetsbevis kan man enbart anhålla om genom en myndighet (en advokat eller en notarie). Kontaktuppgifter till franska notariat(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Om det inte är möjligt att få ett ämbetsbevis, kan du skriva ut detta brev.

Följande personer kan också få fullständiga kopior eller utdrag av släktutredningar (som motsvarar utvidgade ämbetsbevis där föräldrarnas namn nämns), födelseattester och vigselintyg: riksåklagare (procureur de la République), statliga tjänstemän, släktforskare och offentliga tjänstemän som har laglig rätt till ifrågavarande uppgifter, om deras klienter har rättslig grund att anhålla om dem.

Däremot kan vem som helst få fullständiga kopior av dödsattester och attester över dödfödda barn.

Den sökande ska ge dessa uppgifter om sig själv till myndigheterna för att få följande kopior eller utdrag:

  • För födelseattest behövs den berörda personens efternamn, förnamn, födelsetid- och ort samt uppgifter om föräldrarna.
  • För vigselintyg behövs samma uppgifter som för födelseattest men också datum och plats för vigseln.
  • För intyg över fastställt faderskap behövs efternamn och förnamn på mannen som har fastställts som far, samt tiden och platsen för fastställandet.
  • För dödsattest behövs den avlidnas alla förnamn och efternamn samt tid och plats för dödsfallet.
  • För intyg över dödfött barn behövs moderns efternamn och förnamn samt tid och plats för förlossningen.

De ovan nämnda intygen beviljas kostnadsfritt i Frankrike. Man anhåller om dem på plats, per post eller med hjälp av statliga eller kommunala nättjänster. Om den anhållandes identitet, eller skälen till anhållan, är osäkra eller tvivelaktiga kan myndigheterna begära ytterligare bevis.

Kopiorna eller utdragen skickas per post till den som anhållit om dem.

Adressförfrågningar i Frankrike

De franska myndigheterna ger inte ut adressuppgifter. På nätet finns ett register med offentliga adresser och telefonnummer: www.annu.com(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Intyg från befolkningsdatasystemet och förfrågningar om adress i Finland

Du kan beställa intyg över dina personuppgifter från befolkningsdatasystemet.

Via adresstjänsten kan man kan söka gällande adresser till nästan alla som bor permanent i Finland.

Kontaktuppgifter och ytterligare information från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.).