Vad är Unesco?

FN:s organisation för utbilding, vetenskap och kultur, Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Oraganization) grundades 1945 och är ett av FN:s fackorgan. Unescos främsta uppgift är att genom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation upprätthålla fred och säkerhet, främja de mänskliga rättigheterna och stödja en hållbar utveckling. Unescos verksamhet bidrar till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Unesco arbetar med normativ styrning (konventioner, rekommendationer) och bygger upp medlemsländernas kapacitet, bland annat med hjälp av politiska rekommendationer och rådgivning. Unesco har 193 medlemsländer och 12 associerade medlemmar. 

Unescos styrs av

 • generaldirektören
 • generalförsamlingen som sammanträder vartannat år
 • förvaltningsrådet som sammanträder två gånger om året och består av 58 medlemsländer, som väljs genom val

Unescos högkvarter ligger i Paris. Sekretariatet har cirka 2 200 anställda, av vilka en del arbetar vid organisationens fältkontor runtom i världen. Audrey Azoulay från Frankrike är Unescos generaldirektör. 

Unescos mål

Strategiska mål

Det övergripande målet i Unescos strategi är att främja fredsbyggande, hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och dialog mellan olika kulturer. 

Afrika och jämställdhet är genomgående prioriteringar i organisationens verksamhet. Särskild uppmärksamhet fästs också vid ungdomar och deras ställning i den globala utvecklingen.

Sektorspecifika mål

Utbildning

 • livslångt lärande som är inkluderande och av hög kvalitet
 • främja samhällen som är lärande och kreativa  
 • främja utbildning om globala frågor

Vetenskap

 • forskningspolitik som främjar hållbar utveckling och etiska frågor
 • stödja system för innovation nationellt, regionalt och internationellt
 • främja kunskap och samarbete som stöder klimatåtgärder och den biologiska mångfalden

 Kultur

 • skydda världens kulturarv och naturarv och det immateriella kulturarvet
 • främja kulturell mångfald och dialog mellan de kreativa branscherna och olika kulturer

Kommunikation

 • främja informationsförmedling, yttrandefriheten och mediebranschens utveckling
 • främja kunskap, färdigheter och praxis som behövs i den digitala miljön

Presentationsvideo om Unesco(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)
Unescos webbplats(Länk till en annan webbplats.)