8.5.2020

Syrien: resemeddelande

Risknivå

Lämna landet omedelbart

Ytterligare uppgifter om risknivån

Striderna fortsätter särskilt i de sydostliga, södra och nordöstra delarna av landet. I resten av landet är läget instabilt och risken för strider och våldsamheter kan inte uteslutas i någon del av landet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

dåligt. Striderna fortsätter på flera håll i landet och det går inte att utesluta risken för våldsamheter någonstans i landet. Det finns risk att utlänningar kidnappas.

Finlands ambassad har inga möjligheter att erbjuda konsulära tjänster till personer som vistas i Syrien eller att bistå i evakueringar. Inrese- och viseringsärenden som gäller Syrien behandlas vid Finlands ambassad i Ankara.

Det är inte möjligt att resa till Syrien utan visum och det går inte heller att lämna landet utan ett giltigt visum. Olaglig inresa leder till arrestering. Alla gränsstationer är inte i bruk. Det är riskabelt att resa inom landet eftersom det förekommer mycket kontroller.

Den som trots denna uttryckliga avrådan beslutar att resa till Syrien eller stanna kvar i landet uppmanas att göra en reseanmälan innan avresan. Se närmare anvisningar på reseanmalan.fi.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Hälsoläget

Det har uppdagats fall av polio i Syrien.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Beirut

Charles Malek Avenue
Tabaris 812 Building,
Bloc A, 4th floor Achrafieh
BEIRUT
LEBANON

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].