Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter i Luxemburg

Myndigheter av Luxemburg kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet.

Det går inte heller att få motsvarande intyg av de lokala myndigheterna i Luxemburg.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 107 Kb)

Förfrågningarna göras  till medborgarcentret för Luxemburg, Bierger-Center. 

Ett bevis på hemkommun, födelse, äktenskap eller dödsfall kan fås

  • vid ett personligt besök på Bierger-Center, där ett identitetsbevis bör framvisas.

  • genom att beställa ett bevis på nätet på adressen www.vdl.lu/contact.

  • genom att befullmäktiga en tredje person att personligen begära ett bevis från Bierger-Center. Fullmaktsgivaren och den befullmäktigade bör underteckna en fullmakt och bifoga kopior av identitetsbevis.

Ytterligare uppgifter on bevis kan begäras per epost [email protected]

Kontakt

 Bierger-Center
44, place Guillaume II /
2, rue Notre-Dame
L-2090 Luxembourg

​​​​epost: [email protected]

tfn:+352 4796-2200

Bierger-Center: www.vdl.lu/la-ville/les-services-a-votre-ecoute/bierger-center

Finskt ämbetsintyg/hemortsintyg

Du kan beställa ett finskt utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) från Magistraten i Finland.

Om du inte känner till var personen är bosatt kan du kontakta magistraten i Helsingfors tfn +358 29 55 39391 och [email protected], eller magistraten i Västra Finland enheten i Jakobstad tfn +358 29 553 9451.

Mera information: Magistraten