16.1.2020

Grekland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt tryggt resmål. Jordbävningar, skogsbränder och översvämningar kan förekomma. Följ lokala myndigheternas anvisningar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Grekland är ett tryggt resmål.

Det lönar sig alltid att hålla noggrann uppsikt över pengar och resehandlingar under resan och att på förhand ta reda på vad reseförsäkringen täcker. Demonstrationer och strejker arrangeras nu och då i huvudstadsregionen och de orsakar ofta trafikstockningar. Det rekommenderas att man avlägsnar sig från områden i närheten av demonstrationer. Stora demonstrationer förekommer oftast i centrum av Aten (på Syntagmatorget) och Thessaloniki. På de grekiska turistöarna har det varit lugnt. På grund av strejker har det tidvis förekommit störningar i flyg- och färjetrafiken.

Det fåtal enskilda attacker och den skadegörelse som s.k. anarkistgrupper gjort sig skyldiga till har tills vidare inte riktat sig mot turister och de har inte lett till personskador.

Var på din vakt när du bokar inkvartering. Fäst särskilt uppmärksamhet vid säkerheten om du bokar Airbnb-boende. Förvara alltid värdeföremål, pengar och pass säkert.

Var försiktig om du rör dig i Aten omkring Omonias torg, till exempel på torgen Kolonos, Koumoundourou, Vathis och Theatrou. Undvik att röra dig ensam på tysta gränder i dessa områden, särskilt efter mörkrets inbrott.

Sällskapsresenärer uppmanas bekanta sig med researrangörens säkerhets- och skyddsföreskrifter och att iaktta de anvisningar som ges lokalt. I en krissituation är det viktigt att du underrättar dina anhöriga, researrangören eller myndigheterna om din situation.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser till Grekland tar en heltäckande resenärsförsäkring.

Allmänt nödnummer: 112
Turistpolisens dygnetruntnummer: 1571

Brottsligheten

Se upp för fickstölder i stora städer och på turistorter. Deras antal har klart ökat på sistone. Ficktjuvar rör sig ofta i bussar och tunnelbanan i Aten. De förekommer också småbrottslighet på de traditionella turistorterna.

Var försiktig om du rör dig i de områden där anarkistgrupper förekommer (i Aten gäller det bland annat Exarchia och Omonia).

På semesteröarna har våldtäktsfall kommit till myndigheternas kännedom. Vi varnar resenärer, i synnerhet kvinnor, för att stiga in i okända personers bilar eller i inofficiella taxibilar och för att röra sig ensamma nattetid. Var uppmärksam på omgivningen. Lämna värdeföremål och pass i hotellets förvaringsfack.

Vid olycksfall och i problemsituationer bör man omedelbart kontakta både researrangören och den statliga turistpolisen, tfn 1571, som har jour dygnet runt och betjänar på engelska.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den grekiska trafikkulturen är annorlunda än den finländska.

Höga hastigheter, vägnätets varierande kvalitet och vidsynta tolkningar av trafikreglerna kräver särskild uppmärksamhet. Det är vanligt med olyckor på de ofta slingrande och dåligt upplysta vägarna.

De offentliga fortskaffningsmedlen är trygga och förmånliga att använda.

Naturförhållanden

Grekland är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv är möjliga såväl på fastlandet som på öarna. Om en jordbävning inträffar bör du hålla dig lugn och handla med eftertanke. Om du befinner dig inomhus ska du ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig lugnt till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. Ta dig omedelbart bort från byggnaden då jordbävningen upphört, för att undgå faran för ras. Information om jordbävningar finns till exempel på Seismologiska institutets webbplats http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/index.html och Institute of Geodynamics: http://www.gein.noa.gr/

Om sommaren kan Grekland drabbas av skogsbränder som sprider sig lätt på grund av det torra, heta och blåsiga vädret. Det är bäst att avlägsna sig från brändernas omedelbara närhet och följa researrangörernas och myndigheternas anvisningar.

Hällregn kan tidvis förekomma och då kan vattnet och leran som rinner från bergen förorsaka översvämningar i låglandet.

Läs de grekiska myndigheternas anvisningar om hur man ska agera om det inträffar en jordbävning, översvämning , skogsbrand el. dyl. http://civilprotection.gr/en

Hälsoläget

Det rekommenderas att man vid allvarlig sjukdom eller olycka uppsöker ett privat sjukhus, där den avgiftsbelagda servicen oftast är effektivare än vid de offentliga sjukhusen. Vård på privatsjukhus är relativt dyr.

Med det kostnadsfria europeiska sjukvårdskortet, som beviljas av FPA, får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Från arkeologiskt viktiga platser är det förbjudet att plocka med sig någonting, inte en enda sten får avlägsnas. Straffen är stränga för dem som bryter mot detta.

Militära mål får inte fotograferas.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].