11.2.2020

Bangladesh: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Den politiska situationen och säkerhetsläget kan förändras snabbt. Det finns en risk för nya terrordåd. Kontakta Danmarks ambassad i Dhaka i krissituationer. Undvik resor till området Chittagong Hill Tracts. I området förekommer sammandrabbningar mellan konkurrerande stammar, nya invånare och armén. På grund av de omfattande flyktingströmmarna mellan Bangladesh och Myanmar/Burma ska man iaktta särskilt försiktighet i gränsregionen och följa de lokala myndigheternas anvisningar innan man reser till området.

Aktuellt

I den kinesiska provinsen Hubei har det i januari upptäckts flera fall av lunginflammation orsakad av ett nytt coronavirus (2019-nCoV). I flera andra länder har det upptäckts enstaka fall.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) är risken att resenärer insjuknar i coronavirus liten. Det bästa sättet att skydda sig mot viruset är god handhygien. THL har publicerat anvisningar (på finska) om hur resenärer kan skydda sig mot coronaviruset. [https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-i-wuhan/anvisningar-for-resenarer-till-epidemiomradet-coronaviruset-i-wuhan](https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-i-wuhan/anvisningar-for-resenarer-till-epidemiomradet-coronaviruset-i-wuhan)

Den skärpta säkerheten kan orsaka förseningar på flygplatser och i resor över lag. Vi rekommenderar att resenärer reserverar mer tid än vanligt för sina resor.

Utrikesministeriet och ambassaderna följer hela tiden lägets utveckling. THL ger aktuell information och anvisningar på sin webbplats https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-i-wuhan

Myndigheter informerar om coronaviruset på följande webbplatser: http://www.mohfw.gov.bd/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=en

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan http://reseanmalan.fi

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Den politiska situationen i Bangladesh är fortsättningsvis osäker. Respekten för lagar och allmän ordning har försvagats. Det politiska läget i Bangladesh har länge varit spänt. Plötsliga demonstrationer och andra oroligheter kan inte uteslutas. Dessutom har den religiösa fanatismen ökat i landet vilket lett till våldsamheter som bland annat riktats mot lokala aktivister och västerlänningar.

I Bangladesh arrangeras ofta politiska demonstrationer, marscher och generalstrejker. Strejkerna återspeglas ofta i de statliga verkens, butikernas och olika byråers verksamhet samt i trafiken. Fabriker har stängts, särskilt inom klädindustrin eftersom de inte uppfyllde kraven på säkerhet för arbetstagarna. Många människor har alltså blivit arbetslösa vilket orsakat sociala oroligheter och ibland demonstrationer i huvudstaden Dhaka och landets näst största stad Chittagong.

Telefonförbindelserna fungerar inte alltid.

Allmänt nödnummer: 999

Finland har ingen representation i Bangladesh. I kris- och nödsituationer kan finska medborgare kontakta Danmarks ambassad i Dhaka:

Embassy of Denmark
Bay’s Edgewater
6th Floor
North Avenue, Gulshan 2
12 12 Dhaka
Tel. +880 (2) 5566 8900
Fax. +880 (2) 5505 1869
E-post: [email protected]
Internet: http://bangladesh.um.dk

Ambassaden rekommenderar att finländare som vistas längre tider i Bangladesh registrerar sig hos Danmarks ambassad i Dhaka (http://www.ambdhaka.um.dk).

Brottsligheten

Det blir allt vanligare att utlänningar råkar ut för väsktjuvar eller rånare på platser i Dhaka som är populära bland utlänningar. Ta kontakt med den lokala polisen om du blir rånad. Vi uppmanar alla finländare som reser i Bangladesh att vara allmänt försiktiga och vaksamma och att undvika stora folksamlingar.

I allmänna kommunikationsmedel (tåg, bussar, färjor) rör sig kriminella gäng. Särskilt i storstäderna är gatubrottsligheten ett stort problem. Av säkerhetsskäl är det bäst att inte röra sig utomhus efter mörkrets inbrott. Använd inte dyrbara smycken. Bär inte med dig några större penningsummor och förvara dina värdeföremål omsorgsfullt t.ex. i hotellets säkerhetsfack.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Bangladesh har vänstertrafik. Vägarna är smala och i dåligt skick. Gatubelysning finns inte överallt ens i städerna. Trafikreglerna följs inte och olyckor inträffar ofta. Särskilt farligt är det att färdas nattetid.
I städerna rekommenderas att man anlitar enbart taxi eller hyrbil med chaufför. Av säkerhetsskäl rekommenderas inte riksha eller baby-taxi, eftersom dessa ofta råkar ut för olyckor. Dessutom händer det att passagerarna rånas.

Färjor är ett vanligt transportmedel i Bangladesh. De är emellertid ofta alltför fullsatta och man bör undvika dem särskilt under översvämningstider.

Inrikesflyg måste ofta inhiberas, särskilt vintertid (december-februari) p.g.a. väderleksförhållanden.

Naturförhållanden

Bangladesh drabbas regelbundet av naturkatastrofer. Under monsunperioden i juni-september är översvämningar vanliga. Översvämningarna kan försvåra resandet, speciellt på landsbygden.

Särskilt på våren kan det komma tyfoner från Bengaliska viken. Bangladesh hör till ett jordbävningsområde.

För mera information:
http://www.bmd.gov.bd/?/home/
http://severe.worldweather.org/tc/in/index.html

Hälsoläget

Sjukvården håller inte västerländsk standard och det kan vara svårt att få hjälp vid olycksfall.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Bangladesh är ett muslimskt land. Turister bör klä sig konservativt och i synnerhet kvinnor bör undvika avslöjande kläder.

Homosexualitet är tabu i Bangladesh och förbjudet i lag.

Narkotikabrott leder till långa fängelsestraff, t.o.m. till dödsstraff. Rättsväsendet fungerar långsamt. Fängelseförhållandena är synnerligen bristfälliga.

Enligt Transparency International är Bangladesh en av världens mest korrumperade stater.

Inresebestämmelser

Bangladesh ambassad i Stockholm: http://bangladoot.se/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, New Delhi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].