Bortföranden av barn

Det är oftast frågan om ett internationellt bortförande av barn då ett i Finland stadigvarande boende barn under 16 år utan vårdnadshavares tillstånd har förts utomlands eller lämnats där utan att lämnas tillbaka efter att umgängesrätten har upphört.

Om barnet har förts till en stat som inte är part i Haagkonventionen (på engelska)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), biträder utrikesministeriet vid utredningen av bortförandet enligt paragraferna 31 och 32 i lagen om konsulära tjänster. 

Beskickningen kan

  • försöka främja ett frivilligt återlämnande av barnet och åstadkommandet av en försonlig lösning 
  • bistå vid utredningen av var barnet vistas och av dess omständigheter, bistå med skaffandet av rättshjälp 
  • bistå med anskaffandet av allmänna upplysningar  i enlighet med ifrågavarande stats lagstiftning
  • bistå i kontakten mellan parterna
  • förmedla uppgifter och handlingar beträffande barnets återlämnade 
  • bistå vid arrangemangen kring barnets återlämnande