30.1.2020

Eritrea: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Gränsen mellan Etiopien och Eritrea är stängd och vi avråder från resor till gränstrakterna. Undvik alla resor till området. Områdena vid gränserna till Djibouti och Sudan är också otrygga, likaså staden Tesseney och områdena norr och väster om Nakh'fa, Ak'ordat och Barentu och man ska undvika onödiga resor dit. Det finns risk för terrorism.

Aktuellt

Gränsdragningen har stampat på stället i åratal. Läget mellan Etiopien och Eritrea är spänt och kan snabbt tillspetsas.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Läget i Eritrea är framför allt beroende av landets relation till Etiopien. Kriget mellan länderna upphörde år 2000.

I gränszonen mellan Eritrea och Etiopien finns det gott om landminor, det samma gäller gränsen mellan Eritrea och Sudan. Landsvägstrafiken i gränsområdena är mycket farlig på grund av de många landminorna och risken för väpnade rån.

Man kan resa utanför huvudstaden Asmara endast med regeringens tillstånd. Tillståndet ska sökas tio dagar före resan och det beviljas inte alltid. Finska medborgare kan inte garanteras konsulärt skydd i krissituationer utanför Asmara.

Brottsligheten

Huvudstaden Asmara är relativt säker för turister. Där förekommer endast lite småbrottslighet och rån.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägarna från Asmara till Massawa, Medefera, Dekemhare, Barentu och Keren är asfalterade och i relativt gott skick. De övriga vägarna saknar beläggning och kan särskilt under regnperioden vara i mycket dåligt skick.

De obelagda vägarna kan vara minerade, varför resande absolut ska kontrollera ruttens säkerhet med lokala myndigheter. Undvik att resa då det är mörkt.

Eritrea har fungerande kollektivtrafik, främst bussar. I Asmara går det bra att få taxi.

Hälsoläget

Möjligheterna till sjukvård är begränsade i hela landet och det är svårt att få tag på läkemedel.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Enligt eritreansk lag kan man inte ge upp sitt eritreanska medborgarskap och personer av eritreanskt ursprung som har dubbla medborgarskap kan därför behandlas som medborgare i landet. Personer som har både finskt och eritreanskt medborgarskap kan inte garanteras konsulärt skydd.

Straffet för inofficiell valutaväxling kan vara fängelse. Spara kvittona när du växlar valuta och bered dig på att visa upp dem när du lämnar landet.

Var försiktig när du fotograferar. Man kan råka i svårigheter om man fotograferar regeringsbyggnader.
Straffen för innehav, bruk eller försäljning av narkotika är stränga.
Prostitution är förbjudet i lag.

Homosexuella relationer är inte accepterade och utlänningar har utvisats på grund av sin sexuella läggning.
Bestraffningen för lagbrott kan vara synnerligen sträng. Orsaken till arrestering uppges inte alltid. Straff kan utgöras av utvisning från landet men också av långa fängelsestraff och/eller höga böter.

Det lönar sig att klä sig anspråkslöst i Eritrea.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Nairobi

Eden Square, Block 3
6th Floor, Greenway Lane
(Off Westlands Rd.)
00100 NAIROBI
KENYA
+254 203 750 721

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].