5.3.2020

Slovakien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Se upp för ficktjuvar, framför allt i städerna. Iaktta allmän försiktighet också i landsvägstrafiken.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor (webbsidor endast på slovakiska):
Ministry of Health https://www.health.gov.sk/Titulka
Only in Slovak: https://www.health.gov.sk/Clanok?koronavirus-cestovanie-taliansko
The National Institute of Public Health (NIPH) – only in Slovak: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det är i stort sett tryggt att resa i Slovakien.

Brottsligheten

Olika slag av egendomsbrott förekommer i någon mån. Särskilt i städerna bör du se upp för ficktjuvar, som rör sig bland annat på torg, i varuhus och i kollektivtrafiken. Turismen ökar fortfarande och riskerna för brottslighet ökar, framför allt under sommarmånaderna och på julmarknader. Ta väl vara på pass och pengar. Också mobiltelefoner och liknande utrustning lockar tjuvar.

Det är bra att ta kopior på sina viktigaste handlingar så som pass, kreditkort och flygbiljetter, och förvara kopiorna skilt från originalen eller ha skannade kopior elektroniskt tillgängliga. Om passet försvinner eller du blir bestulen på någonting ska det alltid meddelas åt den lokala polisen. Om du förlorar ett resedokument ska du anmäla det till närmaste polisstation.

Den slovakiska polisen har rätt att uppbära böterna kontant på platsen av utlänningar, och att lägga beslag på utlänningens resedokument tills böterna är betalda. Numera kan man också betala böterna från utlandet. Polisens webbplats är: http://www.policiasr.sk/

Nödnummer i Slovakien (24/7):

Allmänt nödnummer: 112
Polis: 158
Brandkår: 150
Ambulans: 155
Bergräddningen - Mountain Rescue: 112

Vi önskar att personer som besöker eller vistas i landet under en längre tid gör en reseanmälan på webbplatsen http://reseanmalan.fi

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det är tryggt att använda kollektivtrafiken i Slovakien.

Parkera helst bilen på övervakade parkeringsplatser. Lämna inga lösa föremål så som navigator inne i bilen. Fotgängare bör vara försiktiga då de korsar vägen, till och med vid övergångsställen vid grönt ljus.

I vägtrafiken är promillegränsen 0. Böter för trafikförseelser måste betalas kontant omgående på ort och ställe. Om polisen ber om att få körkortet i pant tills man kan betala böter kontant, ska man inte överlåta sitt körkort utan i stället be polisen köra en till närmaste bankautomat för att lyfta pengar och betala böterna direkt. Om man överlåter sitt körkort som pant får man nämligen tillbaka det enbart genom att hämta det personligen på polisstationen efter att man betalat böterna, vilket kan bli en dyr och besvärlig åtgärd för en tillfällig besökare i landet.

Naturförhållanden

Plötsliga omslag i vädret kan bland annat orsaka översvämningar. Följ med lokala väderrapporter och iaktta de lokala myndigheternas anvisningar (det slovakiska hydrometeorologiska institutets webbplats på slovakiska: http://www.shmu.sk/sk/?page=10). Beakta också lavinvarningar i bergstrakterna under vintertiden.

Hälsoläget

Det lönar sig att skaffa en heltäckande reseförsäkring innan avfärd och försäkra sig om att den är i kraft under hela resan. Det är bra att lämna sina kontaktuppgifter under resan till anhöriga.

Resenärer i EU- och EES-området är berättigade till sjukvård i akuta fall med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card) som beviljas av FPA: http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/NET/130608152356HS?OpenDocument.

Ersättningssystemet täcker inte sjukvård som inte omfattas av landets allmänna ersättningssystem, inte heller sjuktransport till Finland från länder utanför Norden.

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer i det land man tänker resa till.

I Bratislava fungerar privata läkarstationer som betjänar på engelska. På webbplatsen 4expat.eu hittar du mera information: http://www.4expat.eu/en/information/.

Sjukhus som har öppet 24/7 i Bratislava:

Bratislava I. Miczkiewiczova 13 02/ 5729 0111
Bratislava II. Ružinovská 10 02/ 4823 4111
Bratislava III, IV. Limbova 5 02/ 5954 1111
Bratislava IV. Antolská 11 02/ 6867 1111

Tandläkare med jourmottagning (för akuta fall):

Bratislava I, II, III, IV, V Drieňová 38 02/4342 3433

Apotek som har öppet 24/7 i Bratislava:

Račianske mýto 1/A 02/4445 5291
Ružinovská 12 02/4821 1000

Vid akuta sjukdomsfall kan man be om kontaktuppgifterna till jourhavande läkare, t.ex. av personalen i det egna hotellet eller inkvarteringen.

Det går att dricka kranvattnet i Slovakien.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Slovakien har inte rörelsehindrade personers särskilda behov beaktats i samma utsträckning som till exempel i Finland. I Bratislava är gatorna mestadels i gott skick men till exempel gamla stan har kullerstensgator.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Prag

Hellichova 1
11800 PRAGUE 1
CZECH REPUBLIC
+420 251 177 251

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].