Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Från och med den 1 maj 2019 hanterar utrikesministeriet och de diplomatiska beskickningarna  beställningar av adress- och tjänsteintyg endast av särskilda skäl.

Ämbetsbevis

Skicka begäran om ämbetsbevis direkt till civilregistret (Matričný úrad) på den ort där personen bor i Slovakien. I Slovakien registreras befolkningsuppgifter efter bostadsort. En förteckning över civilregister finns på det slovakiska inrikesministeriets webbplats(Länk till en annan webbplats.)

Registret för befolkningsuppgifter för en person som bor eller har bott i Slovakien kan erhållas från det lokala registerkontoret i bosättningskommunen av den berörda personen, en familjemedlem eller en utländsk myndighet. I begäran ska familjebandet anges om den person som begär uppgifterna är en familjemedlem, syftet med intyget och vilka uppgifter det ska innehålla. Certifikaten utfärdas på slovakiska. Det är viktigt att ha den följande informationen när du begär information:

  • personuppgifter
  • bosättningskommun
  • datum för bosättning

Tjänsten är på slovakiska. Du kan be en lokal agent om hjälp med ett ämbetsbevis på slovakiska advokatbyråer(Länk till en annan webbplats.).

Adressuppgifter

Du kan begära adressuppgifter från Slovakiens inrikesministerium(Länk till en annan webbplats.) per post, personligen, elektroniskt på www.slovensko.sk(Länk till en annan webbplats.) eller via e-post på [email protected]. Ansökan är avgiftsbelagd. Ansökan ska innehålla följande:

  • Den sökandes namn, personnummer, stadigvarande adress och numret på identitetskortet eller annan handling som styrker den sökandes identitet. Om sökanden är en juridisk person (företag/enhet/offentligt organ) krävs namn, adress och registreringsnummer,
  • Den sökandes namn och om möjligt födelsedatum eller personnummer,
  • Motivering av ansökan.