Internationella bortföranden av barn

Om barnet har förts till en stat som inte anslutit sig till Haagkonventionen om internationella bortföranden av barn kan utrikesministeriet bistå vid utredningen av bortförandet.

Det är oftast frågan om ett internationellt bortförande av barn då ett i Finland stadigvarande boende barn under 16 år utan vårdnadshavares tillstånd har förts utomlands eller lämnats där utan att lämnas tillbaka efter att umgängesrätten har upphört.

Myndigheten som ska sköta bortförandet av barn fastställs enligt den stat dit barnet förts

Om barnet har förts till en stat som anslutit sig till Haagkonventionen om internationella bortföranden av barn(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)justitieministeriet (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)biträder vid utredningen av bortförandet och ger anvisningar om utarbetande av en ansökan om återlämnande.

Om barnet har förts till en stat som inte är part i Haagkonventionen, biträder utrikesministeriet vid utredningen av bortförandet enligt paragraferna 31 och 32 i lagen om konsulära tjänster. (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Beskickningen kan

  • försöka främja ett frivilligt återlämnande av barnet och åstadkommandet av en försonlig lösning 
  • bistå vid utredningen av var barnet vistas och av dess omständigheter, bistå med skaffandet av rättshjälp 
  • bistå med anskaffandet av allmänna upplysningar  i enlighet med ifrågavarande stats lagstiftning
  • bistå i kontakten mellan parterna
  • förmedla uppgifter och handlingar beträffande barnets återlämnade 
  • bistå vid arrangemangen kring barnets återlämnande

Om du inte känner till vart barnet förts eller om det är osäkert till vilken stat barnet förts bör du kontakta polisen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) på din hemort.