24.8.2020

Fiji: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Fiji är ett tryggt resmål men normal vaksamhet är på sin plats.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Samma regler gäller i Fiji som utomlands överlag: förvara passet i hotellets förvaringsbox och värdeföremål utom synhåll.

Det allmänna nödnumret är 911.

Brottsligheten

Rån och misshandel förekommer ibland.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarnas skick är varierande. Resenärer bör vara särskilt försiktiga.

Naturförhållanden

Fiji är beläget i ett seismiskt aktivt område där jordskalv, orkaner och flodvågor kan förekomma. Cykloner kan under perioden november–april orsaka störtregn och översvämningar. Det lönar sig att kontrollera eventuella skador orsakade av naturkatastrofer direkt hos resmålet.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att resenärer reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Finland och Fiji har inga ömsesidiga avtal om socialskydd eller sjukförsäkringar. Hälsovårdsservicen på Fiji är begränsad.

Denguefeber förekommer på Fiji. Den som reser till Fiji ska också skydda sig mot tyfus. Hiv/aidsfallen har ökat märkbart under de senaste åren.

Det finns två tryckkamrar för dykare på Fiji, båda i huvudstaden Suva. Många populära dykplatser är belägna utanför Suva. Dykare som behöver akut nödhjälp måste evakueras till Suva.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Enligt narkotikalagstiftningen på Fiji leder innehav av narkotika till ovillkorligt fängelsestraff i minst tre månader, oberoende av mängden.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna ändras plötsligt. Det är viktigt att följa med den senaste informationen från myndigheterna, ambassadens webbplats och sociala medier

Följ med de lokala myndigheternas information via länkarna här nedan:
http://www.immigration.gov.fj/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Canberra

12 Darwin Avenue
YARRALUMLA
ACT 2600
AUSTRALIA

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].