Team Finland -verkosto Argentiinassa ja Uruguayssa

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut. Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille Team Finlandin verkkosivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Team Finland -yhteyshenkilöt Argentiinassa ja Uruguayssa

Maajohtaja
Suurlähettiläs Kirsi Vanamo-Santacruz

Team Finland -koordinaattorit Argentiinassa

Kaupallinen erityisasiantuntija
Heta Pyhälahti
Puh. +54 9 11 5568 0283
[email protected]

Ulkoasiainsihteeri Heidi Nurmela
Puh. +54 9 11 51075644
[email protected]

Team Finland -koordinaattori Uruguayssa

Assistentti Tarja Laaksonen
Suomen kunniapääkonsulaatti, Montevideo
Puh. +598 2 916 2000
[email protected]
Kännykkä: +598 99 221887
[email protected]

Team Finland Knowledge -verkosto

Buenos Airesin edustustosta käsin edistetään myös Latinalaisen Amerikan espanjankielisiin maihin suuntautuvaa Team Finland Knowledge -toimintaa. Team Finland Knowledge network (TFK-ver­kos­to) on osa Suomen kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen kan­sain­vä­li­syy­den edis­tä­mi­sen lin­jauk­sia 2017–2025 ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ulkoministeriön yhteinen aloite. TFK-eri­tyis­a­si­an­tun­tijalla on kol­me pää­a­si­al­lis­ta teh­tä­vää: kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen kan­sain­vä­li­syy­den edis­tä­mi­nen, osaa­jien hou­kut­te­lu Suomeen sekä osaa­mi­sen ja kou­lu­tus­in­no­vaa­ti­oi­den vien­nin edis­tä­mi­nen.

Team Finland Knowledge -erityisasiantuntija
Emilia Ahvenjärvi
Puh. +54 9 11 2451 3111
[email protected]

Team Finland -verkoston tavoitteet Argentiinassa ja Uruguayssa

Team Finland auttaa suomalaisia yrityksiä markkinoillepääsyssä sekä maassa toimimisessa ilmenevien haasteiden ylittämisessä. Lisäksi teemme Suomea ja suomalaisia yrityksiä tunnetuksi eri kanavien kautta. Arvovalta- ja asiantuntijapalveluin tuemme suomalaisten ja paikallisten tahojen välistä verkottumista ja yhteistoimintaa.

Argentiina

Suomella on Argentiinassa erittäin hyvä maine monella sektorilla. Suomalainen koulutus- ja teknologiaosaaminen tunnustetaan maailman huipuksi. Mahdollisuuksia suomalaisyrityksille löytyy muun muassa energia-, biotalous- ja telekommunikaatiosektoreilta, innovaatio- ja tutkimusyhteistyössä sekä digitalisaatioon liittyvästä yhteistyöstä.

Argentiina on ylemmän keskitulon maa, jolla on runsaasti luonnonvaroja, valmistavaa teollisuutta sekä korkeasti koulutettu väestö. Argentiina kuuluu 25 suurimman talouden joukkoon 518 miljardin USD bruttokansantuotteella mitattuna vuoden 2018 luvuilla. Samana vuonna Suomen vienti Argentiinaan oli noin 68,6 miljoonaa euroa ja tuonti noin 14,2 miljoonaa euroa. Suomen vienti koostui lähes täysin erilaisista teollisuuden tuotteista. Argentiinan tuonnista Suomeen kaksi kolmannesta oli elintarvikkeita sekä viinejä, teollisuuden tuotteita tuotiin noin 3,4 miljoonalla ja raaka-aineita noin 1,5 miljoonan euron arvosta.

Argentiinassa toimii kymmenisen suomalaisten yritysten tytäryritystä, joiden yhteenlasketu liikevaihto on yli 176 miljoonaa euroa ja ne työllistävät yhteensä ainakin 800 Useat suomalaiset yritykset toimivat markkinalla agenttien ja muiden partnereiden kautta.

Argentiina ei ole yhtä integroitunut maailman talouteen kuin muut nousevat taloudet. Tärkein syy tälle ovat erilaiset tekniset kaupan esteet sekä korkeat vienti-ja tuontitullit. Kaupanesteisiin on pyritty vaikuttamaan yhdessä EU:n kanssa. EU on selvittänyt kaupanesteitä sekä muodostanut EU-kannat ja toimintasuunnitelmat suhteessa esteisiin. Vuonna 2018 EU julkaisi oppaan julkisten hankintojen toteutumisesta eri provinsseissa. Kilpailutukset ovat Argentiinassa avoimia niin kotimaisille kuin ulkomaisille yrityksille.

Uruguay

Suomella on Uruguayssa erinomainen maakuva. Mahdollisuuksia suomalaisyrityksille löytyy monelta sektorilta, mm. bio- ja kiertotaloudessa, metsäteollisuusuudessa, digitalisaatiossa ja koulutuksessa.

Uruguay kuuluu Latinalaisen Amerikan taloudellisesti ja poliittisesti vakaimpiin valtioihin. Investointeja tukeva kulttuuri ja korruptoimattomuus houkuttelevat ulkomaisia toimijoita maahan. Tuotannon kasvun ja työllisyyden lisäksi ulkomaalaisten yritysten investointien nähdään tuovan arvokasta tietotaitoa uruguaylaisille tuotantosektoreille kuten selluteollisuudelle. Uruguayn väestömäärä on noin 3,4 miljoonaa ja bruttokansantuote oli vuonna 2017 noin 59 miljardia USD.

Uruguayn talouskasvu perustuu lähes kokonaan vientiin. Tärkeimpiä vientituotteita ovat maataloustuotteet, kuten liha, soija ja vehnä, sekä puu ja selluloosa. Tuonti keskittyy polttoaineisiin sekä erilaisiin teollisuustuotteisiin, kuten koneisiin ja muoveihin. Vuonna 2018 Suomen vienti Uruguayihin oli noin 46,5 miljoonaa euroa ja tuonti noin 27,9 miljoonaa euroa. Suomen vienti oli pääosin teollisuuden tuotteita ja tuonti Uruguaysta raaka-aineita sekä elintarvikkeita.

Uruguayssa toimi 2016 kymmenen suomalaista tytäryritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 883,9 miljoonaa euroa. Nämä yritykset työllistivät suorasti ja epäsuorasti yli yhteensä noin 14 000 uruguaylaista. Lisäksi useat muut suomalaiset yritykset toimivat Uruguayssa paikallisten partnereiden kanssa.

Uruguayn liiketoimintaympäristöön kuuluvat vapaat valuuttamarkkinat, ulkomaalaisten sekä kotimaisten investointien yhdenmukainen verotus sekä vapaakauppa-alueet. Uruguayn työlaki on naapurimaihin verrattuna melko tiukka ja maassa toimivat vahvat ammattiyhdistysliikkeet. Suomen ja Uruguayn välillä on solmittu mm. investointisuojasopimus, kaksinkertaisen verotuksen estävä ja veronkiertoa ehkäisevä sopimus sekä tulliyhteistyösopimus.

Lisätietoa Team Finlandista ja yrityspalveluista: