Vanliga frågor och svar

Affidavit (intygande under ed)

Det är inte möjligt att få ett ämbetsbetyg eller en släktutredning i USA. I USA motsvaras finskt ämbetsbetyg och släktutredning av ett intyg under ed, en så kallad affidavit. Intyg under ed, eller affidavit, kan anskaffas ifall det finns någon släkting, vän eller bekant som känt den eftersökta personen, och vilken kan bekräfta uppgifternas korrekthet. I detta fall ombes den i USA boende släktingen, vännen eller bekant som känt den aktuella personen väl, att besöka den lokala notarien för att ge ett vittnesmål om släktförhållandena. Intygandet är frivilligt, och den som gör intygandet kan vilja ha mera uppgifter om sin egen roll i sakfrågan.

Körkort

I USA är villkoren för användande av utländskt körkort fastställda delstatsvis. Till stöd för körkortet rekommenderas USA-översättningsbilaga eller internationellt körkort (i enlighet med vägtrafikavtalet i Geneve 1949), då dessa kan begäras ifall man stoppas av polis, vid en olyckssituation eller i samband med hyrande av bil. Dokumentet utfärdas av Automobilförbundet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). I USA permanent boende utlänningar ska normalt skaffa ett lokalt körkort. Mera information fås av befullmäktigad lokal myndighet eller Förenta staternas ambassad i Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Ifall ett finskt körkort blir stulet, försvinner eller skadas utomlands, kan du ansöka om en dubblett av körkortet hos polisen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)på hemorten i Finland. De finska beskickningarna i utlandet utfärdar inga körkort och behandlar inga ansökningar. Den underskrift av körkortsansökningsblanketten som polisen kräver, kan du styrka vid Förenta staternas beskickning i Finland med en avgiftsbelagd notaries tjänst (serviceprislista (Öppnar nytt fönster)). Du ska lämna in ansökningsblanketten, fotografierna, kopia av identitetsbevis samt övriga erforderliga dokument (t.ex. polisrapport) till den finska polisen. Alla detaljer som rör förnyande av körkort, som avgift, handhavande och avhämtning/skickande, ska överenskommas med polismyndigheten.

I vissa fall (t.ex. för biluthyrare) räcker det med ett dokument utfärdat av Trafiksäkerhetsverket Trafi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) för att bevisa körrätt. Ett engelskspråkigt intyg över körrätt kan du beställa till en adress i utlandet med finska bankkoder från Suomi.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)(sökord: begäran om körkortsutdrag). Om bankkoder saknas ska man kontakta Trafis rådgivning. På beskickningarna har man ingen befogenhet att intyga körrätt.

Värnplikt

Enligt finsk lag är varje finsk man värnpliktig. Denna medborgarskyldighet som fastslås i värnpliktslagen 1§ gäller från ingången av det år när en man fyller 18 år till utgången av det år när han fyller 60 år. Militär- eller civiltjänstgöring utförs vid en ålder av 18–29 år. Även kvinnor kan utföra frivillig militärtjänst.
Uppbåden arrangeras årligen i augusti-november och gäller manliga finska medborgare vilka aktuellt år fyller 18 år. Den uppbådspliktiga bör tillse att adress- och nationalitetsuppgifterna uppdateras i det finska befolkningsregistret, eftersom till varje uppbådspliktig skickas ett brev och ett informationspaket om tidpunkten och platsen för uppbådstillfällena till hemadressen. Att utan lagligt hinder utebli från ett uppbådstillfälle är enligt värnpliktslagen en straffbar handling. Lov att utebli eller uppskov kan endast beviljas av Försvarsmaktens regionbyrå(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Din uppbådsplikt kan du sköta antingen direkt via regionbyrån eller via Finlands beskickningar utomlands.

Om du har finskt och amerikanskt dubbelmedborgarskap är du inte skyldig att avtjäna värnplikt i Finland (Avtal mellan Finland och Förenta staterna 25/1939). Bor du permanent i USA, och har både finskt och amerikanskt medborgarskap, kan du i alla fall inkallas för tjänstgöring om du flyttar till Finland före utgången av det år då du fyller 30 år (värnpliktslagen 75§). Som dubbelmedborgare ska du se till att informationen om ditt dubbla medborgarskap finns antecknad i det finska befolkningsregistret. Uppgiften kan kontrolleras vid Myndigheten för Digitalisering of Befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.).

Mera information om värnplikten: Försvarsmakten(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Bilar

Frågor gällande införsel och utförsel av en bil besvaras i Finland av Tullen(Länk till en annan webbplats.) och i USA av (US Customs and Border Protection(Länk till en annan webbplats.)) samt Förenta staternas ambassad i Finland.

Djur

Man hittar information om införsel av sällskapsdjur till Finland på Eviras webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). På dessa hemsidor framgår kraven på EU-pass, identifikationsmärkning, rabies- och ekinokockmedicinering samt godkända gränsövergångsställen.

Mållandet ansvarar för villkoren för utförsel av sällskapsdjur, i detta fall alltså amerikansk myndighet, mera information från lokal myndighet U.S. Department of Agriculture(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) eller Förenta staternas ambassad i Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Finland ställer inga villkor för utförsel av sällskapsdjur.

Medborgarrådgivning

Medborgarrådgivningen är en rådgivningspunkt för offentliga tjänster i Finland. Avsikten med Medborgarrådgivningen är att hjälpa medborgare att hitta fram till rätt myndighet eller elektroniska tjänst för att kunna sköta sina ärenden, samt att svara på allmänna frågor gällande Finlands offentliga tjänster. Kontaktuppgift: Medborgarrådgivning(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Översättare och tolkar

I Finland: Finlands översättar- och tolkförbund ry. www.sktl.net(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
I USA: American Translators Association www.atanet.org(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Beskickningarna gör inga översättningar eller sköter tolkningsuppgifter. Ambassaden och generalkonsulaten ansvarar inte för innehållet i utomstående aktörers tjänster.

Hittegods

Beskickningen har inga lagstadgade skyldigheter att hantera hittegods. Man kan höra sig för om saker som glömts på flygplan, tåg eller på bussen från flyg-, tåg- och busstationernas hittegodsavdelningar. Officiella finska dokument som pass, identitetskort och körkort skickas till den myndighet som utfärdat dokumentet. Andra upphittade saker levereras i allmänhet inte.

”No-objection" -utlåtande

”No-objection" -utlåtande för J-1-visum kan ges vid Finlands ambassad i Washington som ett avgiftsbelagt notarieintyg. I utlåtandet intygas att Finland inte motsätter sig att den som söker visum befrias från den så kallade tvåårsregeln. För utlåtandet behöver du: en notariserad kopia av passets personuppgiftssida, notariserad kopia av US-visum (J1), adressuppgifter, utredning över skälen för ansökan om befrielse, "case file number", vilket man hämtar från Förenta staternas utrikesministerium. Ambassaden skickar sitt utlåtande till US State Department, Visa Services, Waiver Review Division, som levererar sin egen rekommendation direkt till medborgarskaps- och immigrationsverket USCIS (US Citizenship and Immigration Services) för beslut. USCIS informerar per brev den ansökande om beslutet. Mer information: U.S. Department of State(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Böter

Det rekommenderas att böter som har erhållits i USA betalas för att undvika eventuella påföljder (t.ex. nästa tillträde till USA). I böternas betalningsföreläggande har normalt antecknats domstolens kontaktuppgifter, dit bötesbeloppet kan inbetalas antingen via nätet eller telefon. Betalningssätten och -möjligheterna varierar dock beroende på delstat. Finlands beskickningar i utlandet handhar inte privatpersoners bötesärenden. Mera information fås av de behöriga myndigheterna: lokal myndighet eller Förenta staternas ambassad i Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Vid eventuella problemfall kan du vända dig till en advokat. 

Socialskydd

Den största delen av socialskyddet i Finland är bosättningsbaserat. Förutsättningen för att omfattas av Folkpensionsanstaltens sociala trygghetsförmåner är i allmänhet att den sökande är permanent bosatt i Finland. Enligt finsk lagstiftning är finländskt socialskydd inte beroende av nationalitet. Mera information från Fpa(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Fråga om Fpa:s internationella situation.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Tull

Information om införsel av flyttgods till Finland samt om begränsningar gällande utförsel från Finland får du från Finska tullen(Länk till en annan webbplats.). Information om utförsel av flyttgods till Förenta staterna får du av ansvarig lokal myndighet: US Customs and Border Protection(Länk till en annan webbplats.).

Beskattning

Information om beskattningen i Finland får du från Skatteförvaltningen(Länk till en annan webbplats.).

Flytta till Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)