Finland står bakom förslaget om extra finansiering till Gröna klimatfonden

Finlands bidrag till Gröna klimatfonden uppgår till sammanlagt 60 miljoner euro 2024-2027. Finansieringsåtagandet offentliggjordes i dag på ett möte i Bonn, vilket avslutar fondens andra officiella extra finansieringsomgång.

Gröna klimatfonden (Green Climate Fund) som är en fond inrättad under klimatavtalet från Paris är också den officiella finansieringsmekanismen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Fonden som finansierar en utsläppssnål och klimatsäker utveckling i utvecklingsländerna har en viktig roll i att fullgöra Parisavtalet.

Finlands stöd till klimatfonden är en del av Finlands internationella klimatfinansiering som Finland som part i FN:s ramkonvention om klimatförändringar och Parisavtalet har förbundit sig till.

Under förhandlingarna om den extra finansieringen har Finland drivit framåt frågor som gäller bland annat att stärka fondens resultatstyrning och riskhantering och att öka samarbetet inom den privata sektorn. Klimatfonden finansierar vittgående lösningar för bekämpning av och anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer, med fokus på förändringar på systemnivå. Därtill bidrar fonden till bland annat system för tidig varning, ökad klimatinformation, nya lösningar och innovationer och ländernas starkare handlingsberedskap.

Gröna klimatfonden är monetärt sett den största under Parisavtalet inrättade fonden.  Utöver den egna finansieringen (över 12 miljarder dollar) har fonden mobiliserat cirka 33 miljarder dollar i offentlig och privat samfinansiering för sina projekt och program. 

Antalet godkända projekt som i detta nu är 228 förväntas under sin hela livscykel medföra anpassningsfördelar för cirka en miljard människor och minska utsläppen av växthusgaser med 2,9 miljarder ton koldioxidekvivalenter (cirka 63 gånger Finlands utsläpp 2022).

På mötet lovade 25 länder totalt 9,32 miljarder dollar till Gröna klimatfonden för den följande fyraårsperioden.

Ytterligare information

  • Anna Merrifield, enhetschef, enheten för klimat och miljödiplomati, tfn +358 295 350 294