Finländska fredsbevarares deltagande i den FN-ledda insatsen i Mali har upphört

Det finska bidraget till FN:s militära krishanteringsinsats MINUSMA i Mali har avslutats och de sista finländska soldaterna som varit med i insatsen har återvänt hem. Den fredsbevarande insatsen har stött Malins regering i att skapa och bevara en trygg omvärld för att möjliggöra landets återuppbyggnad.

FN:s säkerhetsråd beslutade den 30 juni 2023 att insatsen MINUSMA ska avvecklas. En finländsk expert på civil krishantering fortsätter ännu med insatsarbetet. Insatsen avslutas och även de sista företrädarna för insatspersonalen lämnar Mali senast den 31 december 2023. Finland har varit med i insatsen sedan 2013. 

Finland deltar aktivt i militär och civil krishantering inom ramen för FN, Nato, EU, OSSE och den internationella koalitionen mot ISIS. Efter att MINUSMA-insatsen har avslutats bidrar Finland fortfarande till tio andra militära krishanteringsinsatser med sammanlagt cirka 450 soldater. Finlands största styrka, kring 200 soldater, deltar i FN:s insats UNIFIL i Libanon. 

Mer information

  • Minna Laajava, chef för enheten för säkerhetspolitik och krishantering, utrikesministeriet, tfn 0295 350128
  • Antti Rajahalme, äldre avdelningsstabsofficer, försvarsministeriet, tfn 0295 140 059
  • Statsrådets e-postadresser har formen: [email protected]