Restriktioner för införsel av ryskregistrerade bilar

Finland börjar tillämpa Europeiska kommissionens tolkningsanvisning om införsel av ryskregistrerade bilar.

I fortsättningen får ryskregistrerade personbilar föras in till Finland endast av en i Ryssland permanent bosatt EU-medborgare eller hens familjemedlem, en diplomat eller en person som kan jämställas med hen, eller om det föreligger humanitära skäl. Restriktionerna börjar gälla kl. 00.00 natten mellan fredagen den 15 september och lördagen den 16 september. 

Finland inför fullt ut sanktionerna som följer av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Finland fokuserar på att genomföra sanktionerna effektivt och att stoppa kringgåendet av sanktionerna. Med tanke på kringgåendet av sanktionerna står gränsländerna under en särskild press. Detta innebär att dessa länder måste effektivisera de gemensamma åtgärderna för att stoppa kringgåendet av sanktionerna. Enligt Finland är det viktigt att EU-länderna, i synnerhet gränsländerna, tolkar sanktionsförordningarna på ett likadant sätt. 

Den 8 september gav Europeiska kommissionen en tolkningsanvisning om sanktioner som gäller förbud mot införsel av personbilar till EU. Enligt anvisningen är det enligt rådets förordning (EU) nr 833/2014 entydigt förbjudet att även tillfälligt i turistsyfte föra in ryskregistrerade personbilar med ryska registreringsskyltar till EU. Kommissionen uppdaterade anvisningen den 12 september. Kommissionen betonar att eftersom bilar är förenade med en stor risk att kringgå sanktionerna, ska medlemsländernas behöriga myndigheter fästa särskild vikt vid bilinförseln.

Finland börjar tillämpa kommissionens anvisning kl. 00.00 natten mellan fredagen den 15 september och lördagen den 16 september i enlighet med de nationella riktlinjerna (bilaga). Enligt Finlands riktlinjer innebär förbudet mot införsel att ryskregistrerade personbilar inte får föras in till Finland. Förbudet rör inte EU-medborgare (eller personer med dubbelt medborgarskap) och deras familjemedlemmar som är varaktigt bosatta i Ryssland.  Förbudet gäller inte heller diplomatfordon eller om inresan sker på grund av humanitära skäl. 

Bilar med ryska registreringsskyltar som redan finns i Finland ska föras ut ur landet senaste den 16 mars 2024.

Kraven på inresa för personer ändras inte på grund av riktlinjerna. Genomförandet av riktlinjerna och konsekvenserna av dem följs upp. Vid behov kommer riktlinjerna att uppdateras. 

Pressmeddelandet har redigerats den 20 maj 2024, en länk till ett nyare pressmeddelande har lagts till.

Mer information:

  • Utrikesministeriet:
  • Eemil Nuuttila, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 0295 351 066
  • Juha Rainne, enhetschef, enheten för folkrätt, tfn 0295 350 639
  • Pia Sarivaara, teamledare, sanktionsteamet, ambassadråd, tfn 0295 350 660
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].
  • Tullen:
  • Sami Rakshit, direktör, bevakningsavdelningen, tfn 040 332 2506, [email protected]