Valtioneuvosto myönsi 167 Mmk lähialuehankkeisiin

Valtioneuvosto vahvisti 27.1.2000 lähialueyhteistyömäärärahojen käyttösuunnitelman vuodelle 2000. Siinä osoitettiin yhteensä 167 Mmk ulkoasiainministeriön pääluokassa olevia määrärahoja Suomen lähialueilla toteutettaviin kehitysohjelmiin ja hankkeisiin. Lähialueyhteistyön kokonaiskehys vuonna 2000 on 231 milj. mk., josta UM:n budjetissa on 181 miljoonaa markkaa ja muiden ministeriöiden noin 50 miljoonaa markkaa.

Valtioneuvosto vahvisti myös lähialueyhteistyön sopimuksentekovaltuudet vuosille 2001 - 2003. Valtuuksia osoitettiin yhteensä 38 miljoonaa markkaa ja niitä on esitetty lähinnä suurille ja monivuotisille projekteille sekä kansainvälisten rahoituslaitosten ja - järjestöjen kanssa toteutettaville yhteishankkeille.

Suomen lähialueyhteistyö keskittyy Venäjän luoteisille alueille ja Baltian maihin.

Lähialueyhteistyöllä pyritään toisaalta lievittämään Suomeen haitallisesti kohdistuvia ilmiöitä, tukemaan kansalaisyhteiskunnan kehittymistä ja toisaalta luomaan yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja elinkeinoelämälle.

Venäjän lähialueilla yhteistyökohteita ovat demokratian ja hallinnon kehittäminen, sosiaalisektorin tukeminen, turvallisuuden lisääminen, ympäristö, ydinturva ja ydinjätteiden valvonta, metsätalous, infrastruktuurin parantaminen sekä rajanylityksen ja kauttakulkuliikenteen kehittäminen.

Painopisteet Baltian maissa ovat EU-jäsenyyden edistäminen, ympäristö, suvereenisuus- ja demokratiahankkeet ja turvallisuuden lisääminen.

Osana kahdenvälistä yhteistyötä tuetaan kansalaisjärjestöjen omaehtoista toimintaa Suomen lähialueilla.

Lähialuemäärärahat jakautuvat vuonna 2000 maittain seuraavasti: Venäjä noin 47 Mmk ja Baltian maat 39 Mmk. Muilta osin määräraha kohdistuu samanaikaisesti useille lähialueille.

Eri ministeriöiden rahoitusosuuksissa ei tapahdu suuria muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ympäristöministeriön hankkeisiin käytetään vuonna 2000 43 Mmk, minkä lisäksi ympäristöministeriöllä on omia määrärahoja noin 20 Mmk. Ydinturvahankkeisiin osoitettiin 12 Mmk.

Vuoden 2000 määrärahasta käytetään noin 85 Mmk yhteisrahoitushankkeisiin kansainvälisten rahoituslaitosten (kuten WB, EBRD) ja -järjestöjen kanssa. Kyseisissä hankkeissa kansainvälinen rahoitus on yhteensä noin 10 mrd mk.

Suomen uusi lähialuestrategia tullaan valmistelemaan kevään 2000 kuluessa. Siinä tullaan erityisesti huomioimaan EU:n pohjoisen ulottuvuuden politiikka, EU:n Venäjä-strategia sekä uudistettu Tacis-ohjelma. Baltiassa tullaan jatkamaan EU-integraatiotukea ja huomioimaan Latvian ja Liettuan jäsenyysneuvottelujen käynnistyminen