Finland deltar i mötet för FN:s kvinnokommission i New York

Det 67:e mötet för FN:s kvinnokommission (Commission on the Status of Women, CSW) ordnas i New York 6–17 mars 2023. Från Finland deltar en bred delegation under ledning av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

I Finlands delegation deltar representanter bland annat för utrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, delegationen för jämställdhetsärenden, riksdagen, universitet, civilsamhällesorganisationer och organisationer på ungdomsområdet.

Kvinnokommissionen lyder under FN:s ekonomiska och sociala råd och har till uppgift att övervaka och stödja genomförandet av Pekingförklaringen och handlingsplanen för den på olika temaområden.  CSW är FN:s näst största årliga evenemang efter generalförsamlingen.

Huvudtemat för mötet är hur man kan främja jämställdheten genom innovation, teknologisk utveckling och utbildning. Finland har mycket att ge när det gäller huvudtemat bland annat i och med det arbete som gjorts för kampanjen Generation Equality. Finland har en ledande roll i kampanjens arbetsgrupp, som i huvudsak stöder teknologi och innovation.  

Kvinnokommissionen är ett viktigt internationellt forum för Finland när det gäller att främja ett människorättsbaserat synsätt och tillgodoseendet av kvinnors och flickors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Genom förhandlingar, olika evenemang och övrigt påverkansarbete främjar Finland helhetsbetonade metoder för att öka kvinnors och flickors delaktighet.  

Finland deltar aktivt inte bara i de förhandlingar som förs om slutsatserna, utan också i de officiella diskussioner och evenemang som ordnas i samband med mötet. Under mötet håller minister Blomqvist Finlands nationella anförande och deltar i rundabordsdiskussionerna på hög nivå. Finland främjar och är med och ordnar över tio olika evenemang under mötet. På kvinnodagen den 8 mars ordnar Finland också ett evenemang med fokus på hur data kan användas i arbetet för jämställdheten.  

Som medlem i EU förhandlar Finland om slutsatser som främjar jämställdhet på bred front

Det viktigaste resultatet av mötet är de slutsatser som man förhandlar om. Finland deltar i förhandlingarna eftersom vi är med i EU, och i år är Finland för första gången med i EU:s förhandlingsteam tillsammans med Sverige, Nederländerna och Ungern.  

Finlands mål för mötet är att slutsatserna ska vara människorättsbaserade och främja jämställdheten på ett övergripande sätt. Enligt Finland är det viktigt att ingripa i grundorsakerna bakom ojämställdheten och att se till att slutsatserna utgår från intersektionalitet, förnyar könsstrukturerna och erkänner mångfalden när det gäller kvinnor och flickor. Dessa synsätt har man lyckats få med i EU:s gemensamma ståndpunkt om slutsatserna, och EU arbetar hårt för att stärka slutsatserna.   

När det gäller årets huvudtema efterlyser Finland åtgärder för att utveckla sådan teknologi som främjar mänskliga rättigheter och jämställdhet, att bättre utnyttja teknologins och innovationernas fulla potential och att minska de digitala klyftorna. Här betonar Finland utbildningens, lagstiftningens och politikernas roll. Samarbete över landsgränserna behövs bland annat för att skapa gemensamma definitioner när det gäller det könsrelaterade våldet på nätet. 

Finland vill också främja sådan företagsverksamhet där man bär ansvar och respekterar mänskliga rättigheter och stödja den privata sektorns och det civila samhällets möjligheter att påverka och delta aktivt i kommissionens olika faser och i strävandena att hitta lösningar.  

Mer information om mötet finns på UN Womens webbplats(Länk till en annan webbplats.)

Ytterligare information

  • Laura Ollila, specialmedarbetare, tfn 0295 150 186, [email protected]
  • Jemina Järvilehto, ansvarig tjänsteman, utrikesministeriets enhet för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn 050 473 3259, [email protected]
  • Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, jämställdhetsenheten, tfn 02951 63233, [email protected]
  • Päivi Karvinen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, enheten för internationella ärenden, tfn 02951 63196, [email protected]