Finland beviljar FN-organisationerna allmänt stöd för arbete som förbättrar jämställdheten och barnens ställning

Finland stödjer FN-organisationerna för att bidra till stabilitet och mänskliga rättigheter. Diktatoriska stater, konflikter, mat- och klimatkriser och covid-19-pandemin ökar ojämlikheten och försämrar säkerheten och välfärden världen över.

Foto: UN Women/Michael Goima

Hörnstenen i Finlands utrikes- och utvecklingspolitik har redan länge varit arbetet med att förbättra kvinnors och flickors ställning och rättigheter. FN:s utvecklingsorganisationer gör ett värdefullt arbete runt om i världen. I det rådande världsläget är det viktigare än någonsin förut att stödja det multilaterala regelbaserade internationella systemet.

"Att stödja kvinnor, flickor, barn och personer med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna har en övergripande betydelse för välfärden och utvecklingen", säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

FN:s jämställdhetsorganisation UN Women arbetar för att öka kvinnors samhälleliga delaktighet och reformera lagstiftningen på landnivå. Organisationen ansvarar för att jämställdhetsfrågor beaktas i FN. 

FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar för att kvinnor och flickor ska få tillgång till tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa och familjeplanering. Detta bedöms ha förebyggt 60 miljoner oönskade graviditeter, 160 000 fall av mödradödlighet och 16,9 miljoner farliga aborter 2019-2021. 

FN:s barnfond UNICEF arbetar för att barnets rättigheter ska tillgodoses. I fjol fick 336 miljoner barn hjälp av UNICEF som vill förebygga undernäring. 

FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar för att utrota fattigdom och skapa hållbar utveckling. Med UNDP:s stöd fick 71 miljoner människor under åren 2018-2021 tillgång till basservice och 38 miljoner nya väljare registrerade sig i trettio länder. Av dem var 80 procent kvinnor. 

FN:s miljöorganisation UNEP hjälper länderna i världen att ändra sina verksamhetssätt för att de ska kunna bekämpa klimatförändringar, stoppa förlusten av biologisk mångfald och förebygga förorening av miljön. Organisationen har en central roll i förhandlingarna om ett nytt internationellt plastavtal.  

Finlands allmänna stöd till UNFPA uppgår i år till 33 miljoner euro och till UN Women till 19 miljoner euro. Barnfonden UNICEF får 7 miljoner euro, utvecklingsprogrammet UNDP 2 miljoner euro och miljöorganisationen UNEP 2,5 miljoner euro.  

Finland har nyligen gjort riskhanteringsbedömningar av de organisationer som får allmänt stöd. Resultaten visar att kontrollsystemen fungerar och stöden kan betalas ut.
"Det är viktigt för oss att vi kan lita på våra samarbetspartners riskhanteringssystem. Vi kommer att fästa särskild vikt vid kontrollen även i fortsättningen", säger chefen för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning Titta Maja-Luoto


 

Mer information:

  • Satu Lassila, enhetschef, enheten för FN:s utveckling och innovation, tfn +358 295 350 897
  • Emmi Mäkelä, minister Skinnaris specialmedarbetare, tfn +358 50 473 669
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: [email protected]