Färsk FN rapport: Klimatförändringen hotar de globala utvecklingsmålen

Färsk FN rapport: Klimatförändringen hotar de globala utvecklingsmålen

FN har publicerat sin årliga rapport om genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling i samband med uppföljningsmötet i New York.

Världen har under de senaste decennierna tagit raska kliv framåt vad gäller avskaffandet av extrem fattigdom och hunger. Framstegen riskerar emellertid att stanna upp eller vända i fel riktning om vi inte höjer ambitionsnivån angående bekämpandet av klimatförändringen och den växande ojämlikheten, varnar uppföljningsrapporten om de globala målen för hållbar utveckling. Rapporten är den fjärde sedan 2015, då världens länder enades om Agenda 2030.

Enligt rapporten har det skett framsteg bland annat vad gäller målet om hälsa: dödligheten bland barn under fem år har sjunkit från 9,8 miljoner år 2000 till 5,4 miljoner 2017. Tack vare vaccinering har antalet dödsfallen på grund av mässling minskat med 80 procent under samma tidsperiod. Tillgången till elektricitet har också förbättrats: idag kan redan nio av tio människor i världen använda el.

Andelen människor som lever i extrem fattigdom har sjunkit från 36 procent till under 9 procent från 1990 till 2018. Framstegen är anmärkningsvärda, men nu håller takten på att sakta av, särskilt på grund av omfattande konflikter och ökad sårbarhet till följd av naturkatastrofer.

Snabba åtgärder behövs

Enligt rapporten ökar ojämlikheten både mellan och inom länder. Sämst klarar sig länderna söder om Sahara och i Sydasien, och av väldens fattiga människor bor en betydligt större andel på landsbygden än i städer. Ojämlikheten syns också i sysselsättningen: ungdomar är oftare arbetslösa än äldre generationer. Vi har också långt kvar vad gäller jämställdheten.

Mest oroväckande är utvecklingen gällande klimat- och miljömålen. Mängden koldioxid i atmosfären ökar och vi har inte lyckats stoppa havsförsurningen eller utarmningen av den biologiska mångfalden. Klimatförändringen påverkar kraftigt de övriga globala målen. Den fördjupar ojämlikheten och orsakar problem för livsmedelsförsörjningen, människors hälsa och säkerheten, påminner rapporten.

I rapportens förord vädjar FN:s generalsekreterare António Guterres för snabbare och mer beslutsamma åtgärder för att få till stånd den förändring som behövs. Rapporten The Sustainable Development Goals 2019(Länk till en annan webbplats.) offentliggjordes tisdagen den 9 juli i samband med FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling.