Förhandsröstning i europaparlamentsvalet ordnas 15.–18.5.2019

Förhandsröstning i europaparlamentsvalet ordnas 15.–18.5.2019

Förhandsröstning i europaparlamentsvalet ordnas 15.–18.5. följande tider

15.5 kl. 14-17

16.5  kl. 14-17

17.5  kl. 14-17

18.5  kl. 11-14

Rösträtt

Röstberättigad vid Europaparlamentsvalet i Finland är

a) varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år, och

b) sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 och som inte i sin hemstat har förlorat sin valbarhet samt som senast den 80 dagen före valdagen har anmält sig till magistraten för att bli intagen i rösträttsregistret i Finland och

b1) som har hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen eller

b2) som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om de bor i Finland.

Anmälan kan göras med magistratens blankett.

 

Vid samma Europaparlamentsval får var och en rösta enbart i en av Europeiska unionens medlemsstater, dvs. en röstberättigad får rösta antingen i sitt hemland eller i den stat där han eller hon bor.

En finsk medborgare som inom den föreskrivna tidsfristen har meddelat att han eller hon önskar utöva sin rösträtt i en annan medlemsstat är inte röstberättigad i Finlands Europaparlamentsval.

Väljaren kan styrka sin identitet med ett giltigt pass, ett av polisen utfärdat

personkort, ett körkort eller ett FPA-kort försett med foto.

Som identitetsbevis duger även utländska och andra giltiga identitetshandlingar

som innehåller

- innehavarens fullständiga namn och födelsetid eller personbeteckning,

- innehavarens underteckning,

- foto på personen i fråga och

- datum för utfärdandet av handlingen och utfärdarens underskrift.

Ett digitalt körkort med foto lämpar sig också för att styrka identiteten

 

Brevröstning

Från och med riksdagsvalet 2019 blir det möjligt att brevrösta vid finska val. Röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet ges rätt att rösta per brev från utlandet. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. När du har fått handlingarna ska du rösta och därefter posta din röst till centralvalnämnden i din egen kommun i Finland i det ytterkuvert som skickats till dig.

Mer: https://vaalit.fi/sv/brevrostning

Mer information om valet finns på sidan https://vaalit.fi/sv/