Talousnäkymät parantuneet, mutta onko talouskasvu riittävää turvaamaan vakaa ja kestävä kasvu?

Talousnäkymät parantuneet, mutta onko talouskasvu riittävää turvaamaan vakaa ja kestävä kasvu?

OECD julkaisi 7.6.2017 uuden talousennusteensa (Economic Outlook).

OECD MCM 2017

Maailmantalouden kasvun ennustetaan yltävän 3,5 prosenttiin vuonna 2017 ja nousevan 3,6 prosenttiin vuonna 2018. Pitkän heikon talouskasvun jakson jälkeen, maailmantalouden näkymät ovat OECD:n mukaan parantuneet. Talouskasvu näyttää olevan alueellisesti melko laaja-alaisella pohjalla. Yksityisen sektorin luottamus talouteen on kasvanut, kauppa ja teollisuustuotanto ovat piristymässä. Työllisyystilanne on parantunut monissa maissa, mutta palkkojen nousun ja tuottavuuden kasvun uskotaan jäävän vaatimattomiksi.

Global GDP Growth

Maailmankaupan kasvu elpyy vuoden 2016 pohjalukemista (4,6% vuonna 2017 ja 3,8% vuonna 2018). Kaupan piristyminen heijastaa investointien elpymistä sekä kehittyneissä että kehittyvissä talouksissa, mikä on seurausta investointituotteiden voimakkaasta kauppapainotteisuudesta sekä tuonnin noususta muissa kuin OECD-maissa.

Talousnäkymiin liittyy yhä huomattavia riskejä ja epävarmuutta. Rahoitusmarkkinoiden riskeistä OECD nostaa esille erot reaalitalouden ja varallisuushintojen kehityksessä eri markkinoilla sekä maiden välisten korkoerojen kasvun. Samalla kiinnitetään huomiota korkeaan yksityisen sektorin velkatasoon ja nopeaan velankasvuun sekä asuntomarkkinakehitykseen osassa talouksissa. Poliittiset epävarmuudet, kuten protektionismin kasvu ja mahdolliset geopoliittiset shokit, lisäävät myös talousnäkymien riskejä. Toisaalta talousennusteeseen liittyy positiivisia riskejä: yritysten päivittäessä pääomakantaansa lisääntyvät investoinnit uuteen ja korkeatasoiseen teknologiaan, mikä voi ruokkia tuottavuuskasvua ja tukea potentiaalista kasvua.

OECD:n mukaan parantuneet talousnäkymät eivät kuitenkaan ole riittäviä turvaamaan vakaata ja kestävää talouskasvua. OECD peräänkuuluttaakin kokonaisvaltaisia politiikkapaketteja, jotta maailmantalouden kasvu saadaan kestävälle pohjalle ja sen hyödyt jakautuisivat yhteiskunnassa laajemmin.

GDP growth per person and Income inequality

Suomen talouskasvu vahvistuu - vihdoin myös vienti tukee kasvua

OECD:n mukaan Suomen talouskasvu vahvistuu 2 %:iin vuonna 2017, mutta tasoittuu 1,5%:n tasolle vuonna 2018.  Talouskasvu on laaja-alaista. Vientiä tukevat ulkomaisen kysynnän nousu ja parantunut kilpailukyky. Kotimaista kysyntää hillitsee kotitalouksien tulojen hidas kasvu, mutta toisaalta parantunut työllisyystilanne ja kuluttajien luottamus tukevat kulutusta sekä asuinrakentamista. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan 8,2%:iin vuonna 2018 ja inflaation nousevan 1,5%:iin vuonna 2018.

Economic Outlookin erityisteemana maailmankaupan haasteet

OECD arvioi, että kaupan voimakas kansainvälinen integroituminen globaalien arvoketjujen kautta on nostanut tuottavuutta ja hyvinvointia. Samalla se on kuitenkin vahvistanut teknologisen murroksen ja kuluttajamieltymysten muutoksen vaikutuksia, mikä on johtanut työpaikkojen menetykseen erityisesti teollisuudessa. Koska teollisuuden työpaikat ovat alueellisesti keskittyneitä, ovat alueelliset erot kasvaneet ja osa alueista on jäänyt jälkeen talouskehityksestä.

Linkki OECD Economic Outlook (June 2017)