Suistavatko talouden epävarmuudet orastavan talouskasvun raiteiltaan? OECD ennustaa maailmantalouden piristyvän

Suistavatko talouden epävarmuudet orastavan talouskasvun raiteiltaan? OECD ennustaa maailmantalouden piristyvän

OECD julkaisi tänään 7.3.2017 päivitetyn talousennusteensa (Interim Economic Outlook).

Maailmantalouden kasvun ennustetaan yltävän 3,3 prosenttiin vuonna 2017 ja nousevan 3,6 prosenttiin vuonna 2018. Vaikka maailmantalous näyttää piristyvän, talouskasvu jää selvästi alle 4 prosentin pitkän aikavälin keskiarvon. Luottamus talouden tilaan on kasvanut, mutta kulutus, investoinnit, kauppa ja tuottavuus eivät OECD:n mukaan vielä riitä nostamaan kasvua pitkän aikavälin tasolle. Riittämättömän kasvun myötä epätasa-arvoisuus on kasvanut.

Maailmankaupan kasvu näyttää elpyvän vuoden 2016 pohjalukemista erityisesti Aasian viimeaikaisten tilastojen valossa. Kaupan kasvu jää todennäköisesti kuitenkin alle pitkän aikavälin keskiarvon. Inflaatio on lähtenyt nousuun monissa maissa energian hinnan nousun myötä. Pohjainflaatio on kuitenkin yhä hidasta monissa kehittyneissä maissa.

Talousennusteeseen liittyy huomattavia riskejä ja epävarmuutta. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja politiikkariskit voivat suistaa hieman piristyneen talouskasvun raiteiltaan. OECD nostaa esille erot reaalitalouden näkymissä ja varallisuushintojen kehityksessä eri markkinoilla. Lisäksi maiden välisten korkoerojen kasvu lisää valuuttakurssivaihteluiden riskiä. OECD kiinnittää huomiota asuntomarkkinakehitykseen muutamissa kehittyneissä talouksissa. Kehittyvien talouksien osalta riskeinä nähdään mm. korkea yrityssektorin velkataso, järjestelemättömät luotot sekä alttius ulkoisille shokeille.

OECD:n politiikkasuosituksissa kannustetaan maita tukemaan kysyntää hyödyntämällä finanssipolitiikan liikkumavaraa sekä uudistamaan verotusta ja julkisien menojen rakennetta pitkän aikavälin kasvua ja taloudellista oikeudenmukaisuutta tukevaksi. Talouskasvun nostamiseksi aiempien vuosikymmenien tasolle tarvitaan rakenneuudistuksia, jotka poistavat kaupan ja kilpailun esteitä, lisäävät koulutusta ja parantavat työmarkkinatilannetta nostamalla tulotasoa ja lisäämällä talouskasvun hyötyjen jakautumista laajemmin. OECD peräänkuuluttaa myös rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja makrotalouden vakautta lisääviä toimia sekä tarvetta ratkaista pankkien järjestämättömät lainat.

Talousnäkymät keskeisillä talousalueilla

Yhdysvalloissa kotimaisen kysynnän ennustetaan vahvistuvan seuraavan kahden vuoden aikana. Työllisyys nousee vakaasti ja palkat nousevat työmarkkinatilanteen kiristyessä. BKT:n ennustetaan kasvavan 2,4% vuonna 2017 ja 2,8% vuonna 2018. Talouskasvua tukevat finanssipolitiikan elvyttävät toimet, jotka kompensoivat vahvan dollarin ja korkotason nousun vaikutuksia. Euroalueella talous kasvaa nykyisellä melko vaatimattomalla vauhdilla. Kasvua tukevat matala korkotaso ja helpottunut finanssipolitiikan viritys. OECD kehottaa hyödyntämään finanssipolitiikan liikkumavaraa Euroopassa. Muissa kehittyneissä talouksissa kasvu jatkuu lähes nykyisellä tasolla.

GDP growth in major economies

Kiinan talouskasvun ennustetaan hidastuvan reiluun kuuteen prosenttiin vuoteen 2018 mennessä. Elvyttävät talouspolitiikan toimet tukevat kysyntää, kun Kiinan talous on sopeutumassa rakenteellisiin muutoksiin painopisteen siirtyessä pois vanhoilta teollisuuden aloilta kulutukseen ja palveluihin. Brasilia ja Venäjä sekä osa muista raaka-aineiden tuottajamaista toipuvat syvästä taantumasta raaka-aineiden hintojen nousun myötä. Intian osalta OECD ennustaa vahvaa kasvua seuraaville kahdelle vuodelle.

Linkki Interim Economic Outlook