OECD SME and Entrepreneurship Outlook-lippulaivajulkaisu käsittelee pk-yritysten viimeisintä kehitystä ja trendejä

OECD:n joka toinen vuosi laadittava PK-yritysten ja yrittäjyyden lippulaivajulkaisu OECD SME and Entrepreneurship Outlook julkistettiin OECD:n pk-yritysministerikokouksen yhteydessä kesäkuun lopussa. Julkaisu käsittelee PK-yritysten viimeisintä kehitystä ja trendejä, ajankohtaisia toimintaympäristön muutoksia sekä valtioiden politiikkatoimia pk-yritysten resilienssin edistämisessä.

Viimeaikaiset koronapandemiasta ja Venäjän hyökkäyssodasta johtuneet kriisit ovat tuottaneet haasteita myös pk-yrityksille aiheuttaen muutoksia yritysten tarjonta- ja arvoketjuihin sekä niihin integroitumiseen. OECD:n SME and Entrepreneurship Outlook-julkaisun teemat käsittelevät muun muassa yritysten roolia digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä, yritysten kytkeytymistä osaamis- ja innovaatioekosysteemeihin sekä naisten johtamien yritysten kansainvälistymistä.

Uusimman Outlook-julkaisun mukaan pandemia, energiakriisi ja geopoliittiset jännitteet ovat vaikuttaneet voimakkaasti PK-yrityksiin, jotka edustavat
99 % kaikista yrityksistä ja tuottavat 60 % arvonlisästä. Myös rahoitusmarkkinoilla tilanne on muuttunut epävakaammaksi, mikä lisää yritysten toimintaympäristön riskejä.

Valtioiden tukitoimilla on ollut ratkaiseva merkitys PK-yritysten luotsaamisessa kriisien läpi, mutta tukitoimien väistyessä riskinä on yritysten konkurssien määrän kasvu. Monet PK-yritykset kohtaavat myös rekrytointihaasteita kireillä työmarkkinoilla.

Kansainvälistä kauppaa leimaa yhä enemmän pyrkimys keskittyä strategisiin tuotteisiin ja lisätä kansallista omavaraisuutta, ja samaan aikaan on tarpeen vahvistaa arvoketjujen kestävyyttä ja säilyttää avoimen kaupan hyödyt. Haasteiden lisäksi PK-yrityksille tarjoutuu myös uusia mahdollisuuksia arvoketjuihin integroitumiseen.

PK-yritysten rooli vihreän ja digitaalisen siirtymän etenemisessä

PK-yrityksillä on kriittinen rooli vihreän ja digitaalisen siirtymän etenemisessä. Investoinnit edellyttävät riittävää rahoitusta, mutta sen saatavuuteen liittyvät haasteet voivat vaikuttaa merkittävästi siirtymän toteutumiseen. Eri rahoitusmuotoja tulisi ottaa laajasti käyttöön ja pääomasijoituksilla sekä vaihtoehtoisilla rahoituslähteillä kuten joukkorahoituksella on keskeinen merkitys.

Raportin mukaan PK-yrityksiä tulisi tukea niiden pyrkimyksissä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. PK-yritysten osuus kaikista yrityssektorin päästöistä EU:ssa on 37 – 41 prosenttia eikä nettonollatavoitetta voida saavuttaa ilman PK-yrityksiä. Erityisesti startup- ja scaleup-yritykset investoivat yhä enemmän vihreässä taloudessa tarvittaviin teknologiaratkaisuihin. Siirtymää tulisi vauhdittaa entistä useammassa yrityksessä ja hallitusten tulisi madaltaa vihreiden taitojen omaksumisen esteitä, parantaa pk-yritysten ja aloittavien yritysten pääsyä rahoitukseen sekä helpottaa pienten yritysten kytkeytymistä yliopistojen ja suurten yritysten osaamisverkostoihin.

PK-yritykset ovat nopeuttaneet digitaalisten työkalujen omaksumista ja pilvipalveluita käyttävien pk-yritysten osuus on kaksinkertaistunut alle kuudessa vuodessa. Tehokkaan laajakaistan hyödyntämisessä ero pienten ja suurten yritysten kesken on kuitenkin merkittävä: nopeaa laajakaistaa käytti 45 % pienistä yrityksistä, kun luku suurten yritysten osalta oli 81 %. PK-yritysten roolia digisiirtymässä on edelleen tarpeen vahvistaa, nyt jarruna ovat erityisesti puuttuvat digitaidot.

Raportin mukaan OECD-maissa on paljon hyödyntämätöntä yrittäjyyspotentiaalia, ja yrittäjinä aliedustettuja ovat esimerkiksi naiset ja nuoret. OECD-maissa on arviolta jopa 35 miljoonan uuden yrittäjän potentiaali, tästä syystä yrittäjyyttä tulisi tukea ja sen tieltä tulisi poistaa esteitä.

Temaattisten kappaleiden lisäksi OECD SME and Entrepreneurship Outlook(Linkki toiselle web-sivustolle.) sisältää maaprofiilit, joissa on vertailutietoa OECD:n 38 jäsenmaasta.