OECD panostaa tekoälyn eettiseen hyödyntämiseen ja tietopohjaan

OECD panostaa tekoälyn eettiseen hyödyntämiseen ja tietopohjaan

Tekoälyä ja oppivia algoritmeja hyödynnetään jo useilla eri sektoreilla, joissa on tarpeen käsitellä laajoja tietoaineistoja hyvin nopeasti ja tuottavuuden kannalta järkevin tavoin. Sovelluskohteita löytyy muun muassa teollisuudesta, rahoituksesta, liikenteestä ja terveydenhuollosta. Tekoälyn hyödyntäminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia myös tieteen eri aloilla haettaessa ratkaisuja esimerkiksi laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Odotettujen hyötyjen lisäksi tekoälyn käytössä on nähtävissä myös riskejä muun muassa automatisaatioon ja siitä aiheutuvaan työpaikkojen menetykseen tai henkilöiden ja heidän tietojensa yksityisyyden suojaan liittyen. Siksi on oleellista lisätä luottamusta tekoälyn eettiseen hyödyntämiseen ja siihen, että hyödyntämisessä noudatetaan yhteiskunnissa keskeisinä pidettyjä arvoja. Lisäksi tulee varmistaa, että tekoälyn vaikutukset otetaan huomioon eri politiikkasektoreilla, kuten esimerkiksi työn murroksesta aiheutuvina uudelleenkoulutustarpeina.

OECD on omalta osaltaan vauhdittanut tekoälyyn liittyvää keskustelua niin poliittisella tasolla kuin asiantuntijatason työryhmissä sekä järjestämissään teknologian ennakointifoorumeissa. Kevään 2019 ministerikokouksessa on tarkoitus hyväksyä laajassa yhteistyössä valmisteltu suositus luotettavan tekoälyn suuntaviivoiksi. Näiden tavoitteena on varmistaa, että tekoälyn taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset koituvat valtioiden ja ihmisten hyödyksi ja että tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä riskejä vähennetään.

Suuntaviivoissa määritellään periaatteet tekoälyn vastuuntuntoiseen ja luotettavaan käyttöön. Periaatteisiin kuuluvat kestävä kasvu ja hyvinvointi, ihmiskeskeiset arvot sekä läpinäkyvyys, luotettavuus ja turvallisuus. Kansallisten painopisteiden osalta suositellaan tuettavaksi seuraavia luotettavan tekoälyn osa-alueita: investoinnit tekoälyä koskevaan tutkimukseen ja kehitykseen, tekoälyn digitaalinen ekosysteemi ja  toimintaympäristö, tekoälyä koskevat taidot ja valmistautuminen työn murrokseen sekä tekoälyn kansainvälinen yhteistyö.

Vuoden 2019 aikana OECD:n on tarkoitus julkistaa myös tekoälyn AI-observatorio, joka toimii tekoälyn osallistavana ja vuorovaikutteisena digitaalisena keskittymänä. Observatorio tuo yhteen OECD:n vahvaan osaamisalueeseen kuuluvan tietoperustan kehittämisen ja analyysit, kokoaa kansallisiin tekoälystrategioihin liittyvää tietoa sekä tunnistaa lupaavia taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tekoälysovelluksia.