OECD:n Business and Finance Outlook 2021 painottaa luotettavien tekoälyratkaisujen kehittämistä rahoitusalalla

Tekoälypohjaisten ratkaisujen käyttöönotto on kaikilla rahoituksen ja liiketoiminnan sektoreilla edennyt viime vuosina nopeasti. Pelkästään vuonna 2020 rahoitusmarkkinoilla käytettiin globaalitasolla yli 50 mrd dollaria tekoälyratkaisuihin ja pääomasijoituksia tekoälyä hyödyntäviin startup-yrityksiin tehtiin yli 4 mrd dollarilla. Samaan aikaan tekoälyä koskevien tutkimusjulkaisujen määrä ja tarvittavan tekoälyosaamisen kysyntä kasvoivat vauhdilla. Tekoälyratkaisut tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille, sijoittajille, kuluttajille ja myös sääntelyviranomaisten työn tehostamiseen. Ne voivat helpottaa yritysten liiketoimintaa ja parantaa asiakaskokemusta sekä tehostaa markkinoiden toimintaa ja edistää taloudellista vakautta.

Tekoälyratkaisujen edelleen yleistyessä on luotettava tekoäly entistä tärkeämpi tekijä rahoitusmarkkinoiden luotettavuuden varmistamiseen. Olennaista tekoälysovelluksiin kohdistuvan luottamuksen lisäämisessä on ymmärtää, miten tekoälyalgoritmit muodostavat päätelmänsä. Tärkeää on arvioida myös tekoälypohjaisten sovellusten aiheuttamia riskejä oikeudenmukaisuudelle, avoimuudelle ja rahoitusmarkkinoiden vakaudelle sekä tarvetta sääntelyn kehittämiseen. Tekoälyratkaisujen asianmukainen ja läpinäkyvä suunnittelu ja käyttö ovat välttämättömiä eri riskien hallitsemiseksi, mukaan lukien järjestelmäriski sekä kuluttajansuojaan ja luottamukseen liittyvät riskit.

Ymmärrettävyys, avoimuus, vastuullisuus ja vankat tiedonhallinnan käytännöt ovat avainasemassa rahoitusalan luotettavan tekoälyn hyödyntämiseen ja keskeisiä osia OECD:n keväällä 2019 hyväksymissä tekoälyperiaatteissa. Näiden tekijöiden riittämätön huomiointi voi johtaa syrjiviin ja epäoikeudenmukaisiin tekoälyjärjestelmiin, haitata rahoitustoimijoiden käyttäytymistä, kilpailua ja kuluttajansuojaa sekä viime kädessä heikentää markkinoiden eheyttä ja vakautta.

Tämän vuoden OECD Business and Finance Outlook tarkastelee tekoälysovellusten kasvavaa merkitystä rahoituksen, vastuullisen liiketoiminnan, kilpailun, ulkomaisten investointien ja sääntelyn valvonnan näkökulmasta. Se tarjoaa ohjeita ja poliittisia suuntaviivoja päätöksentekijöille ja keskittyy edellä mainittuihin neljään tekijään, jotka luovat perustaa rahoitusalan luotettavaan tekoälyyn. Raportti tarjoaa suosituksia alan vastuullisten tekoälyinnovaatioiden tukemiseen, sijoittajien ja kuluttajien suojaamiseen sekä markkinoiden, tuotteiden ja palveluiden avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

Raportti korostaa rahoitusalan turvallisten tekoälyratkaisujen merkitystä myös ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, esimerkiksi yksityisyyden suojaan, syrjimättömyyteen ja sananvapauteen liittyen. Se tarjoaa käytännön ohjeita riskien vähentämiseen ja havainnollistaa esimerkiksi OECD:n vastuullisen liiketoiminnan due diligence –ohjeistuksen hyödyntämistä.

Parempi vastuullisuus ja ymmärrettävyys tekoälyalgoritmien suunnittelussa voi osaltaan vähentää kilpailua rajoittavia toimia. Raportti tarkastelee tekoälyn riskejä kilpailua rajoittavan toiminnan syntymiseen, kuten esimerkiksi salaiset sopimukset, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö tai kilpailua rajoittavat yhteenliittymät.

Hallitusten näkökulmasta tärkeää on löytää myös tasapaino avoimuuteen ja turvallisuuteen liittyvien politiikkatoimien kesken, jotta voidaan hallita riskejä ja suojautua keskeisen tekoälyteknologian siirtymiseltä ulkomaisille, mahdollisesti vihamielisille toimijoille. Raportti analysoi viimeaikaista politiikkakehitystä, jolla turvallisuusetuihin liittyviä riskejä hallitaan sekä toisaalta valtioiden mahdollisuuksia hankkia sellaista tietotaitoa, jota ei ole saatavilla kotimaassa.