Utrikesministeriets biståndsteam har lämnat Afghanistan – Finland har evakuerat 330 personer från Kabul

Finland avslutade planenligt sin evakueringsinsats i Kabul torsdagen den 26 augusti. Utrikesministeriets biståndsteam och Försvarsmaktens trupp har lämnat landet. I mån av möjlighet försöker utrikesministeriet fortsätta det konsulära biståndet på andra sätt.

Insatsen var framgångsrik: under 10 dagar evakuerades 240 finska medborgare, personer med permanent uppehållstillstånd och lokalt anställda vid Finlands ambassad, inklusive deras familjer. I detta antal ingår också personer som evakuerats på grund av sin utsatta ställning. Dessutom har de anställda vid EU-delegationen och Nato-insatsen som hörde till Finlands kvot enligt statsrådets beslut av den 13 augusti evakuerats, sammanlagt 80 personer. Också utrikesministeriets diplomatiska personal är i säkerhet. Det totala antalet evakuerade är 330.

Enligt lagen om konsulära tjänster bistår utrikesministeriet i en krissituation finska medborgare och utlänningar som är varaktigt bosatta i Finland samt medföljande familjemedlemmar till dessa personer för att skydda deras liv och säkerhet. Enligt en aktuell lägesbedömning och på humanitära grunder har det dessutom fattats beslut om evakuering av vissa personer på flygplatsen Kabul på grund av de ytterst utmanande omständigheter och med beaktande av de säkerhetsrisker som personerna varit utsatta för.

Alla personer som omfattas av statsrådets evakueringsbeslut har ännu inte fått hjälp. Enligt de uppgifter som utrikesministeriet fått finns det fortfarande cirka tjugo finska medborgare i Afghanistan och ungefär lika många andra som omfattas av Finlands konsulära bistånd.

Utrikesministeriet håller kontakt med de personer som har rätt till konsulärt bistånd och fortsätter hjälpa dem på olika sätt. Vissa EU-länder och andra partnerländer är fortfarande kvar i landet och fortsätter evakueringsflygningarna. Den som befinner sig i en nödsituation och behöver konsulärt bistånd kan vända sig till dessa länder. Det kommer att räcka länge innan verksamheten på den civila flygplatsen i Kabul kan återupptas. Säkerhetssituationen kring den militära flygplatsen är fortsättningsvis farlig.

Det är Migrationsverket som i första hand sköter mottagandet av evakuerade afghaner i Finland. De personer som tagits till Finland med stöd av statsrådets beslut får uppehållstillstånd på särskilda humanitära grunder. De evakuerade som inte omfattas av statsrådets beslut styrs till det normala asylförfarandet. De är huvudsakligen familjemedlemmar till dem som omfattas av det konsulära biståndet. För de evakuerade ordnas social- och hälsovård.

Mottagningen av evakuerade på Helsingfors-Vanda flygplats sköts i samarbete mellan olika myndigheter. I insatsen deltar förutom Migrationsverket bland annat Gränsbevakningsväsendet, polisen, Tullen, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Vanda stads social- och krisjour samt Finlands Röda Kors.

 

Ytterligare information:

Veikko Kiljunen, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 0295 350 101, [email protected]

Jari Kähkönen, överdirektör, Migrationsverket, tfn 0295 463210, [email protected]

Eero Koskenniemi, regeringsråd, tfn 0 295 488616, [email protected]