Finland fick observatörsstatus i Nato

Finlands och Sveriges anslutningsprotokoll till Nato undertecknades av Natoländerna den 5 juli 2022 i Natohögkvarteret i Bryssel, vilket innebär att Sverige och Finland nu har observatörsstatus i Nato. Nästa steg är att alla Natoländer ratificerar protokollen, varefter Finland och Sverige kan bli medlemmar.

Finlands anslutningsprotokoll undertecknades i Natohögkvarteret i Bryssel den 5 juli 2022. Utrikesminister Pekka Haavisto deltog i sammanträdet där Natoländernas ambassadörer undertecknade anslutningsprotokollet.

Finland fick status som observatör, vilket innebär att Finland får delta i och har yttranderätt på mötena, men får inte rösta. Eftersom Finland har observatörsstatus, gäller säkerhetsgarantierna enligt artikel 5 i Nordatlantiska fördraget ännu inte Finland. 

Innan Finland kan bli en medlem, ska alla Natoländer ratificera medlemskapet. Alla länder har egna nationella ratificeringssystem, men i allmänhet ska alla Natoländers parlament behandla och godkänna Finlands anslutningsprotokoll. Efter det blir Finland medlem i Nato. Ratificeringen kan ta flera månader i anspråk.